zondag 29 maart 2015

Dictee zondag 29 mrt 2015 (3): dictee Justitie [574]

Dictee - dictees

Justitie

Met 'justitie' moet ik toch wel een column kunnen vullen? We zullen zien. Allereerst merk ik op dat het hier een titel is. Die schrijven we altijd met hoofdletter (en zonder punt erachter). Het zal blijken dat er toch nog wel verschil is tussen 'justitie' en 'Justitie'. Ik begin met zoeken op '*justitie*'. Dan vind ik onder andere: draaideurjustitie – rechtspraak waarbij een veroordeelde onmiddellijk nadat hem of haar een vrijheidsstraf is opgelegd weer op vrije voeten komt, vooral als gevolg van een cellentekort, justitie – 1) (verouderd) hetgeen volgens de wetten recht is, justitie administreren = recht doen, justitie doen = een (strafrechtelijk) vonnis ten uitvoer leggen, 2) rechtspraak, hoge (zoals de Hoge Raad) en lage justitie (zoals de kantonrechter), paleis van justitie = gebouw waar een gerechtshof (al dan niet tezamen met een rechtbank en/of onderdelen van het OM) zetelt, vergelijk: gerechtsgebouw, officier van justitie – functionaris van het Openbaar Ministerie (OM = overheidsorgaan dat belast is met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, m.n. met de vervolging van strafbare feiten en het doen uitvoeren van strafvonnissen) die leiding geeft aan het onderzoek van opsporingsdiensten (in het bijzonder de politie) en die beslist over het al dan niet vervolgen van strafbare feiten, vergelijk fraudeofficier, hulpofficier, milieuofficier, persofficier, voorlichtingsofficier, wegzendofficier en zaaksofficier, 3) de rechterlijke macht, met de justitie in aanraking komen, dienaar der justitie, synoniem: gerechtsdienaar, overdragen aan de justitie, de zaak is in handen van de justitie, 4) het OM, 5) rechtswezen, minister, ministerie van Justitie en als verkorting van het ministerie van Justitie (dan Justitie met een hoofdletter, net als ministerie van Defensie en 'hij werkt bij Defensie'). Overigens schrijf ik 'ministerie van Justitie' als ik het gebouw bedoel (daar zijn er meer van) en 'Ministerie van Defensie' als ik de specifieke en unieke instelling bedoel: dan is het een eigennaam. Het GB is het met mij eens en schrijft op p. 115 in dat verband BuZa = Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder tref ik nog aan: justitieassistent (B.), justitieel, justitiehuis (B.), justitiemarinier (Nederlands ambtenaar van justitie die belast is met de oplossing op landelijk niveau van lokale problemen met betrekking tot (jeugd)criminaliteit), justitiepaleis (B.), klassen-, rassen- en volksjustitie. Voor de volledigheid nog even kijken met '*justit*': ex debito justitiae = (juridisch) volgens hetgeen aan de gerechtigheid verschuldigd is, naar de eis van het recht, Vrouwe Justitia heeft gesproken = het vonnis is geveld, pro justitia (B.) = proces-verbaal, semper paratus pro justitia = altijd paraat voor de gerechtigheid en sol justitiae = zon(ne) der gerechtigheid (Maleachi 4:2) en daaruit: Sol justitiae, illustra nos = zon der gerechtigheid, licht ons voor (de hieraan ontleende zinspreuk der rijksuniversiteit te Utrecht, RUU = Rijksuniversiteit Utrecht, historisch). Allemaal leuk om te weten, zorg er echter maar voor dat je niet met justitie in aanraking komt!