vrijdag 31 maart 2017

Dictee vrijdag 31 maart 2017 (5): dictee Oefendictee maart 2017 (6) [1103]

Dictee - dictees [1103]

Oefendictee maart 2017 (6)

1. Carotte is verdedigend spel (bij biljarten; bij voetbal is dat catenaccio), maar het is ook een peen. Bij een karot moet je aan pruimtabak of een rolletje geldstukken denken. Malagassische inwoners spreken Malagasi. Die maître(s) toch: als chef-kok en bij het schermen (niveau boven prévôt), de maître-chanteur(s) (afperser), maître d' [die] (mv.: maître d's – maîtres d') = maître(s) d'hôtel (GB ook: maître d'hôtels), maître(s) Jacques = manusje-van-alles, maîtresse (n, s) (GB: s), dus ontegenzeggelijk: zijn maîtresseverzameling ..., maître(s)-tambour (GB zou (!) ook hebben: maître-tambours) en ... zijn maîtresse maitriseren. Zijn coup d'essai was een coup de maître: zijn proefstuk was een meesterstuk. Matressen beheerden een bewaar- of kleuterschool. verder met 'maitr*' nog even binnen artikelen kijken: lekkere agnèssorelsoep (kippenroomsoep), baisait [baaj-saajt] (Antilliaanse maîtresse, vgl. bijzit, concubine, man: concubin), chère amie, hulpverloofde en deuxième bureau (eufemistisch), cinq-à-sept (bezoektijd, vast bezoek aan ...), mekake (een Japanse ...) en petite maison (woning voor ...). Ook kledingstukken zijn wel aan dit onderwerp gelinkt: fontange (hoog dameskapsel – die van Lodewijk XIV), lavallière (genoemd naar die (ze was wel de eerste) van – toe maar! – ook: Lodewijk XIV, die kon er wat van) en pompadoer (stof genoemd naar die van Lodewijk XV).

 2. De marine-eenheid voerde een marien onderzoek uit. De dijonnaise is op! De afkorting van mebibyte is MiB. Een MBA is een master of business administration en de mba is de moderne bedrijfsadministratie. Met CFC wordt cfk bedoeld. Achteraf kan ik zo'n
ex-post-factoverklaring ook wel verzinnen ... Een knoert is een knoeperd. Ook op Bikini worden minieme bikinietjes gedragen. Het dictee-event was erg geslaagd. Aan de haven vindt je partner een bric-à-bracwinkeltje. Even verder zoeken met '*cw*': ABC-wapens (atomaire, biologische, chemische wapens), abc-werk, ACW (o.a. Algemeen Christelijk Werkersverbond), cw (internet Curaçao), CW (contante waarde), CWI (in NL: Centrum voor Werk en Inkomen), cwt (centweight), FME-CWM (Federatie Metaal- en Elektrotechnische Industrie - Contactgroep van Werkgevers in de Metaalindustrie), macwaarde, micwaarde, NBC-wapens (nucleaire, biologische of chemische wapens), nordic walken en nordic walking, OCW (in NL: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – ook wel OCenW), OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons), stucwerk(er), VNO-NCW (Verbond van Nederlandse Ondernemingen – Nederlandse Christelijke Werkgeversorganisatie), wc-wand, stucwand, pc-warenhuis, pc-wereld, languedocwijn, medocwijn (zoals pauillac), malbecwijn en pc-winkelier.


3. Gezocht op '*werk' (een selectie): art-nouveau-ijzerwerk,
terra-nigra-aardewerk, duw- en trekwerk, gooi-en-smijtwerk,
knip-en-plakwerk en kunst- en vliegwerk. Let op: tegenwoordig laat GB je een Nisskakam kopen (tegen hoofdluis). Hij draagt geen goatee, maar een henri-quatre. De huichelaar had huigproblemen. De avondmaalstafel is de tafel des Heren. Met de esofagoscoop kan de arts de oesophagus op esofagitis inspecteren. Ze bracht orfische gezangen ten gehore: luisterde de orpheusgrasmus mee in het timotheegras? Het project vordert met reuzenschreden – à pas de géant. In mijn furor scribendi ga ik tekeer als een animal scribax. Ben jij lid van die roei- en zeilvereniging? Hou 'm in de rojem. Er heerst daar een rivièraklimaat.


4. Gezocht op '*coeur*': (à) contrecoeur (met tegenzin), affaire de coeur (liefdesaangelegenheid), amant de coeur (geliefde), cache-coeur (kort damestruitje), coeur de boeuf (grote tomaat), coeur de palmier (palmhart = spruit van palm als groente), cri du coeur (hartenkreet), de bon coeur (van harte, gewillig), en coeur (hartvormig), intelligence du coeur (uit het hart voortkomend begrip), le coeur léger (met een licht gemoed), mauvaise tête et bon coeur (driftkop met een goed hart), politesse de coeur (fijngevoeligheid in het omgaan met anderen) en une chaumière et son coeur (ongecompliceerd geluk). Let op: ook courage komt van 'coeur'. En S.C. staat voor Sacré Coeur (congregatie van de zusters van het Heilig Hart van Jezus).


Dictee vrijdag 31 maart 2017 (4): dictee 2College Tilburg Dictee 2017 [1102]

Dictee - dictees [1102]

Dictee 2College Tilburg 2017

Op de vlucht (auteur: Corné van Doorn)

1. Terwijl de westerse mens zich tijdens de advent verlustigde aan door de Kerstman geïnspireerde mierzoete klanken en volwassenen de kerst doorbrachten koffiedrinkend en genietend van fondantjes en kinderen dat cola drinkend deden, hun monden kwijlend van de paprikachips, was men in Aleppo getuige van het demasqué der humane beschaving.

2. Hier volle supermarktkarretjes met wildragouts, gekonfijte vruchten, Parmezaanse kaas, La Trappe, Kwaremont, sterkedrank (GB ook: sterke drank), een delicieuze crémant en wat dies meer zij, daar een diabolisch inferno waarin de kantiaanse categorische imperatief node werd gemist en hulpverleners  bij het foerageren werden gebruuskeerd.

3. De burger in Aleppo voelt zich catastrofaal gevierendeeld tussen milities van de soennitische IS en de door Iraanse ayatollahs aangestuurde sjiitische Hezbollah; daarenboven wordt hij vanuit de lucht bestookt door niet louter Russische vliegtuigen , maar ook door Amerikaanse B-52-bommenwerpers; hoe in- en intriest dat de VN niet verder komt dan wat obligaat gewauwel en hoogstens een efemeer staakt-het-vuren.

4. Het lijdt geen twijfel dat velen opteren voor een bestaan als weleer Ahasverus: om weg te komen uit de Syrische limbus zochten zij in groten getale met wat bric-à-brac hun heil in door mensensmokkelaars verschafte bootjes waarvan de craquelures een metafoor vormden voor hun bestaanszekerheid; als zij op hun fragiele tocht niet ten prooi vielen aan een leviathan (GB, VD), werd hun identiteit als het ware gedeletet door het kafkaësk Europees onvermogen tot besluitvorming: het "Beidt uw tyd" [zo op de klok, zie foto!] op de Beurs van Berlage apocalyptisch getoonzet.

 

5. Vluchtelingenstromen behoren niet slechts tot de contemporaine geschiedenis: zo zou men kunnen argumenteren dat de
zeventiende-eeuwse Hollandse welvaart mede vormgegeven is door evacués uit met name Antwerpen die tijdens de Tachtigjarige Oorlog hun heil in Amsterdam zochten en daardoor ook aan de basis stonden van het Standaardnederlands en met enige extrapolatie wellicht ook aan de arbitraire taalgedrochten waaraan u nu ten enenmale geslachtofferd wordt.


6. Zoals in Engeland voor de brexit zorgde de vluchtelingenstroom in ons land voor het reveil van zogeheten oer-Nederlandse waarden: de sociale media fungeerden als vrijplaats voor het uiten van xenofobische onderbuikgevoelens; er werd volop populistisch geblogd en treitervloggen werd het Woord van het Jaar. Niets meer tezamen, alles voor het uitvergrote eigen gelijk! Mogen wij ervan uitgaan dat te zijner tijd, wellicht na de Tweede Kamerverkiezingen, we deze vorm van zwart-witdenken vermaledijen en rede en nuance terugkeren in het discours.


Dictee vrijdag 31 maart 2017 (3): dictee Groot Alphens Dictee 2017 [1101]

Dictee - dictees [1101]

Groot Alphens Dictee 2017 (auteur: Alexander MacLean)

Saters. advocatenvocabulaire en een dichter – Groot Alphens Dictee 30 maart 2017

1. Het begon met een deceptie vanjewelste [GB ook: van jewelste, van je welste]: Liesbeth Spies kon niet komen voorlezen. De dicteeschrijver had zich erop verheugd dat het oud-Tweede Kamerlid van CDA-huize, dat tevens oud-minister en oud-lid van de Zuid-Hollandse Gedeputeerde Staten is, een stuk te laten lezen waarvan haar wangen karmozijn zouden kleuren.

2. In zijn op hol slaande fantasieën had hij haar een in een feeëriek landschap gesitueerd poëem laten voordragen, waarin een reidans werd uitgevoerd door een equipe van in niemendalletjes en negligés gestoken saters en nimfen, wier heen en weer lopen en op en neer bewegen menig mannen- en wellicht ook vrouwenhart zouden doen fibrilleren.

3. Niets daarvan: een excellente remplaçant werd gevonden in de
ex-Artsen zonder Grenzenmedewerker Arjan Erkel voor wie tekstueel in een minder esoterische richting moest worden geopereerd.


4. De dicteeschrijver liet zich niet terneerslaan en raakte zelfs extra geïnspireerd. Hij is oud-advocaat en had nu eenmaal de taak aanvaard: hij zou zich er op consciëntieuze wijze van kwijten en voldoende contentieuze elementen toevoegen. Overigens was hij door de Alphense soroptimisten al onverbiddelijk peremptoir gesteld [verder uitstel niet toestaan] tegen kerstavond; hij moest onmiddellijk en zonder meieren of jeremiëren aan de slag.

5. Het juridisch metier biedt een keur aan dicteewaardige en de facto negentiende-eeuwse rariteiten, zoals het judicium, de procureur en het faillissement, het sepot en de conditio (VD) sine qua non. Het is bepaald geen jip-en-janneketaal die de confrères en amices bezigen.

6. Zou dat de reden zijn dat hun emplooi zo exorbitant wordt betaald? Of gaat er van dat jargon een placeboachtige heilzame werking uit, zoals dat volgens sommigen het geval is bij homeopathie, fytotherapie, chiropraxie, reiki en voetzoolreflexologie?

7. Over juristen gesproken: in het Alphense was 2016 het J.C. Bloemjaar. Er verschenen over deze tot jurist opgeleide dichter hagiografieën en er was zelfs een Bloemdictee! Bloem zou er moe van zijn geworden: hij was lethargisch en leed waarschijnlijk aan oblomovisme; wat hij al deed, deed hij op z'n janboerenfluitjes en hij werd meermaals ontslagen.

8. In zijn biografie worden trouwens meer mindere kanten van Bloem besproken: hij viel op zeer jonge fabrieks- en dienstmeisjes, die volgens de biograaf zijn seksuele appetijt opwekten. En Bloem schreef in het interbellum onder meer enkele antisemitische teksten. Hij was voor een wijle NSB'er en sprak positief over het Derde Rijk.

9. Later distantieerde hij zich van de nazi's en hij ontving alsnog vele literaire [GB ook: tt] prijzen en medailles: met recht en reden mag Alphen trots zijn op Bloem, die opgroeide in Villa Nuova, dicht bij 's Molenaarsbrug [eigennaam, hotel-restaurant] gelegen.
[Geschrapt in de laatste zin: Heimanswetering, water in Alphen.]


Dictee vrijdag 31 maart 2017 (2): dictee Stijlfoutentoets Alphen 2017 [1100]

Dictee - dictees [1100]

Bij het Groot Alphens Dictee 2017 was er ook een stijlfoutentoets. In elke van de volgende 5.zinnen zit één stijlfout (niet: spelling o.d.). Benoem deze. Je kunt je antwoorden evt. via de mail door mij laten controleren!

1. De onzekere leerling had niet in het minst aanleg om te genieten van een verrasssend leven en was dan ook niet in staat iets van zijn bestaan te kunnen maken; hij maakte er helaas een klerezooi van.

2. In Giethoorn, het grenzeloos mooie dorp met haar mooie sloten, aten we op Koninginnedag, een lenteachtige dag, een nogal zouteloze koninginnensoep, die, zo bleek later, door een leerling-kok was bereid.

3. De politie gaat haar taak beter uitoefenen en meer patrouilleren om te voorkomen dat er niet nog een keer in die cafés in de Lindelaan wordt ingebroken, zo blijkt uit een interview in zowel de ochtend- als avondedities van verschillende kranten. Zodoende heeft de politie een voorbeeldfunctie.

4. Erik Svenson behoort tot een van de beste Zweedse schaatsers; op de vergrote foto's van de recentste wedstrijd voor buitenlanders poseert de potentiële wereldkampioen schijnbaar laconiek, maar ook met nauwelijks verholen trots.

5. Onverschillig surfend op Facebook kwam de woordvoerster van de staatssecretaris tot de sensationele ontdekking dat haar uitspraken uitvoerig geciteerd en uiterst pijnlijk zijn.


 

 

donderdag 30 maart 2017

Dictee vrijdag 31 maart 2017 (1): dictee Lentedictee Laren 2017 [1099]


Dictee - dictees [1099]

Lentedictee Laren 2017

1. Vol consternatie en perplexiteit staarde de corpulente heer Mol vertwijfeld over de verlaten vlakte, waar hij zich, samen met zijn onafscheidelijke trawant mijnheer Aap, tegoed had willen doen aan poffertjes en wafels in de antieke poffertjeskraam van het pittoreske dorp.

2. 'Amice,' prevelde de desperate Mol binnensmonds, terwijl hij over zijn satijnachtige embonpoint streek, 'ik val onverwijld in zwijm als ik niet gauw iets te savoureren krijg.'

3. Een veelheid aan feeërieke lichtjes brandde in een kolossaal perceel vlakbij en Aap pakte Mol zonder veel plichtplegingen op en rende de entree in, de corridor door, voorbij de garderobe en de receptie, tot in de bibliotheek waar hij de kleine, gezette Mol op de vloer zette.

4. Mol vergat zijn honger en hallucineerde haast bij het zien van zoveel boeken om zich heen, boeken over psychologie, gynaecologie, vegetarisch koken, veterinaire wijsheden, vetvrije diëten,

zwart-witfotografieën, fotosynthese, Sanskriet, seksuele escapades, ficties en feiten.

5. Maar Aap had achter een rode, gecapitonneerde deur zacht gekras gehoord en betrad, Mol met zich meetrekkend, een theaterachtige ruimte met een betoverende koepel waarin bladgouden sterren zacht glanzend dansten op een lichtblauw fond.

6. 'Krijg nou wat!' riep een ordinaire orthodontist terwijl het gekras van pennen op papier onverflauwd voortduurde, 'Burgemeester, schakel onmiddellijk de heilige hermandad in of de ongediertebestrijdingsdienst!'

7. Aap en Mol schrokken van zoveel agressie en renden in cirkeltjes rond tussen de ijverig schrijvende teams, juryleden en notabelen, tot ze afgepeigerd ter aarde stortten.

8. De gedistingeerde, aan de slapen grijzende burgervader richtte zich waardig op, trok zijn ambtsketen recht terwijl hij vanbinnen ziedde van woede en zei: 'Deze dieren zijn geen delinquenten, hun aanwezigheid is cruciaal en wordt zeer geapprecieerd.'

9. Aap en Mol hadden zich intussen veilig genesteld op de schoot van een aanbiddelijke participant aan het dictee, die later een dignitaris van de kunstvereniging bleek.

10. Deze glamoureuze dame schudde met haar weelderige coiffure, tuitte haar lippen en sprak de fameuze woorden: 'Het is de hoogste tijd voor een pauze met een glaasje chardonnay en wat exquise versnaperingen!'

11. Terwijl de jury haastig alle paperassen collectioneerde, spoedden alle deelnemers zich dwars door de bibliotheek, langs de recentelijk gerestaureerde vestibule naar de brasserie, alwaar zij en Aap en Mol zich stortten op de krokante pretzels, pistachenootjes, saucijzenbroodjes en appelcarrés.

12. De burgemeester nipte aan zijn glaasje, richtte zich tot de welgevormde kunstliefhebster en vroeg: 'Heb jij sekscapades goed geschreven? En hoe schrijf je sexcuus?'


Dictee donderdag 30 maart 2017 (2): dictee Theaterdictee Dronten 2017 [1098]

Dictee - dictees [1098]

Theaterdictee Dronten 2017

Dit dictee mag niet verspreid worden en is alleen onder voorwaarde van geheimhouding bij mij op te vragen.

Dictee donderdag 30 maart 2017 (1): dictee Groot Dictee Urk 2017 [1097]

Dictee - dictees [1097]

Dictee Urk 30 maart 2017

1. Het dicteeteam heeft voor u, dicteeadept, pietje-precies of spellingsfetisjist, weer enkele uren denk- en zweetwerk verricht om u hoofdbrekens te bezorgen over los of aaneenschrijven, te laten weifelen over het gebruik van een accent circonflexe of u te doen twijfelen tussen een i-grec of een lange ij.

2. Onderwerp is zoals altijd het wel en wee van ons dorp Urk, dat in 2016 uitdijde tot een agglomeraat van twintigduizend inwoners, gegoten in een taalbouwsel dat zeker niet appeltje-eitje is om te spellen, maar veeleer het karakter draagt van een sisyfusarbeid.

3. In de visafslag werd met een arbitragecommissie gekissebist (gekizzebizd) over het mijn en dijn van de peken en uiteindelijk lijdt het geen twijfel dat dit een parttimejob (parttime job) is die zeker niet door luieriken of Jan en alleman kan worden verricht.

4. Urk beleefde een avant-première van een film over de Tweede Wereldoorlog, het successtuk getiteld Dunkirk, doordat Hollywoodbonzen er neerstreken en delen van het IJsselmeer tot no-goarea verklaarden, een kruitvat, slechts toegankelijk voor Urker jongens die regisseur Nolan typecastte voor een figurantenrol.

5. Urk beleefde noachitische taferelen toen het leeuwendeel werd getroffen door exceptionele, exorbitante regenval in de vorm van een wolkbreuk.

6. Hare Majesteit koningin Máxima opende onder een luid geblèrd hoerageroep het Kindcentrum, waarbij haar een hoofddeksel van Urker makelij werd aangeboden dat ze later droeg bij een fraai tenuetje tussen de Italiaanse haute couture.

7. Een heldenpenning werd uitgereikt aan twee Urker helden, die op onverschrokken wijze een overval versjteerden: geen kattenpis.

8. De Boet werd genomineerd als beste wijnrestaurant, met allerhande flaveurs voor bij de versgepluktebospaddenstoelensoep, kalfszwezeriken en het hazelnoot-yoghurtijs.

9. Deze krankjorume spellingskwelling is bijna voorbij, u bent met deze zin gefinisht. Hoera!


woensdag 29 maart 2017

Dictee woensdag 29 maart 2017 (2): Groot Kinderdictee Abcoude 2017 [1096]

Dictee - dictees [1096]
Groot Kinderdictee 2017 Abcoude
Voorronde
1. Wat was het mooi winterweer in januari.
2. Het had hier en daar flink gesneeuwd.
3. Je kon zomaar een sneeuwpop maken.
4. De bomen kregen een witte winterjas.
5. Veel kinderen schaatsten op de ijsbaan.
6. Fijn dat wij dit dictee schrijven.
7. Daar wordt flink geld mee verdiend.
8. Ernstig zieke kinderen worden ermee geholpen.
9. (Barragezin) In de winter eten we graag stamppot met worst.
Finale
1 .In februari stijgt de temperatuur.
2. In de grond worden plantjes met een wortelstok al onrustig.
3. Bollen zijn echt nieuwsgierig.
4. Dat zie je aan de groene puntjes boven de aarde.
5. De sneeuwklokjes willen graag winnen.
6. Zij willen de eerste lentebloeiers zijn.
7. Hoeveel verdienen we voor KiKa?
8. Dat is nog een verrassing!
9. (Barragezin)Wij juichen straks bij het horen van een prachtig eindresultaat.


Dictee woensdag 29 maart 2017 (1): dictee Groot Abcouder Dictee 2016 [1095]

Dictee - dictees [1095]

Groot Abcouder Dictee 2016 (auteur: Bob Zevering)

1. Na elkaar vele malen te hebben ge-e-maild, ge-sms't en geappt, is het nu bevestigd. Lions Abcoude-Baambrugge organiseert de eerste editie van het Groot Abcouder Dictee in het spiksplinternieuwe hotel De Witte Dame.

2. We hopen bij dezen dit dictee vele malen achtereen te organiseren en zorgen er te allen tijde voor dat de begrote inkomsten naar een filantropische instelling zoals de Rett Syndroom Vereniging [eigennaam van goed doel: zekere kinderziekte] gaan.

3. Het betekent sowieso veel voor ons dat we vanavond in deze ongelooflijk (ongelofelijk – andere uitspraak) chique en bijzonder goed geoutilleerde accommodatie tezamen mogen zijn.

4. Welke aficionado's en connaisseurs van de Nederlandse taal weten de op een A4'tje gecreëerde tekst foutloos op papier te zetten? We gaan ervan uit dat het een nek-aan-nekrace zal worden en hopen dat veel deelnemers ex aequo op de eerste plaats eindigen.

5. We zullen de dictees consciëntieus nakijken. Schrijven met hanenpoten is vruchteloos want wat niet leesbaar is, wordt fout gerekend. Het gebruikmaken van accessoires zoals uw gsm'etje is niet toegestaan.

6. Na de zinnen uitentreuren te hebben gehoord, is de tijd van geweifel en getwijfel voorbij. Ruziën over de uitslag is nooit ofte nimmer toegestaan.

7. Ten slotte weten we dat er deelnemers zijn die graag hadden geëxcelleerd en die, koste wat het kost, hadden willen zegevieren. Gebeurt dit deze keer niet, meld u dan aan voor de volgende editie van dit prestigieuze dictee!

 


dinsdag 28 maart 2017

Dictee dinsdag 28 maart 2017 (1): dictee Groot Abcouder Dictee 2017 [1094]


Dictee - dictees [1094]

Groot Abcouder Dictee 2017 (auteur: Bob Zevering)

De Abcouder Feestweek (F: plaatselijk, internet; niet volgens de wdb.)

1. In de annalen wordt vermeld dat in 1471 Abcoude het recht aanvaardde tot het houden van een paardenmarkt. Tevens werd bepaald dat deze te allen tijde zou plaatsvinden op de laatste donderdag van augustus.

2. Wat heeft de Abcouder Feestweek voor de Abcouers [niet: ouw; niet op internet –wel: Abcoudenaars, Abcoudenaren] betekend en wat gebeurt er allemaal in deze week? De week wordt geopend met de Ronde van Abcoude [internet] waarin langeafstand(s)lopers (GB) kunnen excelleren en hij wordt abrupt beëindigd onmiddellijk na de fabuleuze pyrotechnische show op het Abcoudermeer [Rijkswaterstaat: 'eigenaar' van deze naam].

3. De feestgangers appreciëren sowieso de kermis op 't Markvelt [straatnaam] en allerlei interessante festiviteiten waarmee ze tezamen worden geëntertaind.

4. Het feestvieren zorgt voor een continu proces van excessief duw- en trekwerk (GB: geen duwwerk, wel trekwerk, VD: duw- en trekwerk; duw-en-trekwerk is dus fout!), gehakketak en tactisch manoeuvreren (oeu!; ook: maneuvreren), et cetera. Het resulteert soms in werk voor de onmisbare EHBO'ers.

5. 's Morgens een verrukkelijke cappuccino of een espressootje drinken, 's middags gezamenlijk barbecueën en ten slotte, terwijl de jongemannen flikflooien met femme(s) fatales (GB, VD) en hittepetitjes, gedestilleerde drankjes drinken en dronkenmanspraat aanhoren bij het buurtcafeetje De Eendracht (wel – internet – Café Restaurant de Eendracht – eigennaam, maar in dit verband De Eendracht).

6. Het is gênant en erg stereotiep maar dat u een dezer dagen met een kolossale hoofdpijn ontwaakt, is hoogstwaarschijnlijk moeilijk te vermijden. U zult zich hierdoor allerbelabberdst alsook terneergeslagen voelen en de dag een ietsjepietsje (echt goed, GB ook: ietsepietsie, ietsiepietsie, VD ook: ietsepiesie, ietsepiesje en ietsepietsje) chagrijnig (ook: sacherijnig) doorbrengen.

7. Al heeft u zich van tevoren stiekem minutieus en consciëntieus voorbereid, wees niet te verbouwereerd en te gestrest als u zich in de moeilijkheidsgraad van het dictee heeft vergaloppeerd. Uw spellingskennis is na vandaag weer geüpdatet.

Reservezin: Wij zijn apetrots en we zijn van ons à propos gebracht omdat u de ins en outs van de Nederlandse taal dusdanig beheerst dat u zelfs geen fouten in de diverse aberraties en idiosyncrasieën heeft gemaakt.
vrijdag 24 maart 2017

Dictee vrijdag 24 maart 2017 (1): dictee Complete tekst dictee UGent 200 jaar 2017 [1093]

Dictee - dictees [1093]

Tekst Dictee 200 jaar UGent 2017

Gereconstrueerd uit de livestream.

De onderstreepte woorden maakten deel uit van de multiplechoicetoets.

1. Het studentenleven was nog vol jolijt in die dagen. De hoezees en andere studentikoze kreten waren niet van de lucht. Ik whatsappte nog niet, maar bespeelde met vuur de balalaika onder het raam van menig modistetje dat verschalkt werd door mijn wijnrode, met insignes gedecoreerde studentenpet. Ik distantieerde mij van mijn in farmacologische sferen verkerende amice, Corneel Heymans, die met zijn gehannes over 'chemoreceptoren' ooit nog fysiologische zevenmijlsstappen zou zetten. Het was niet te voorspellen dat hij de horizonten van zijn sciëntistische gildebroeders zou verleggen en dat nobel comité van met kant en klossen behangen éminences grises (GB ook éminence grises, maar dat was geen meerkeuzealternatief) zou verstommen met zijn studie over de sinus caroticus. En ik, die dacht dat het een aanwensel was, in om het even welk gezelschap te peroreren over de zingeving van de wortel, die sien van de carotte zoals het in de verbasterde combinatie van de Afrikaanse en West-Vlaamse tongval klonk, die we altijd praktiseerden na drie uur 's nachts.

2. Sapristi! In die glorieuze studentenheerlijkheid van weleer, was Minerva nog geen smartboardapplicatie, maar de gevederde patroonheilige van onze geliefkoosde studentensociëteit. Daar, in het belendende steegje naast de Aula Academicus, hield de semiserieuze en voor buitenstaanders hoogst enigmatische fraseologie geen maat. De meesten van ons kwamen daar pas tot leven en vermeiden zich na een bescheiden dinertje in verhitte discussies. De rood aangelopen tronies en het gefilterde waas van pijp- en sigaardampen creëerden daar elke avond een broeierig en niet voor het thuisfront bedoeld konterfeitsel van niet te miskennen breugeliaanse aard. 'Weg met de filisters', riep er een, met een stukje droge worst en een beker gerstenat in de hand. 'Leve onze naaisterkes', orakelde een confrater, bijkans tuimelend van zijn barkrukgestoelte. Dat was niet Corneel.

3. De primus onder de togati, de rock-'n-roller van het geprofte, was professor V. In Pajottenvlaams en geheel goedlachs diste hij ons vertelsels, verzonnen feitelijkheden en impressionistische weetjes op, verdichtsels en gekunsteldheden met een joekel van een
wim-t-schippersgehalte
. Ja, in de bloktijd moesten we onderzoeken wat eensdeels de ditjes en datjes en wat anderdeels de ontologische grootheden uit zijn discours waren, zodat we in de examentijd niet voor Piet Snot stonden, noch een ijzingwekkend stresssyndroom ontwikkelden of onstelpbaar nonsensicale logorroe uitbraakten. 'Gij werdt hier niet gestuurd om uzelf te verslonzen. Gij moet ons land schoner maken', placht professor V. ons te zeggen, met een biggelende traan en een krop in de keel, zodat we ons altijd uitdosten met een foulard, een lavallière of andere vestimentaire rekwisieten.


4. Somma sommarum, we waren puike heertjes, met gefriseerd haar, die met een passend dedain als dandy's door de Veldstraat paradeerden. In de zomer roeiden we op de Leie, in een Emile Clausachtige setting. Doorzond, goudgeel glanzend en hijgerig, ploegden we ons schuitje voorwaarts. Glijdend en grasduinend verkenden we de oeverkant en speurden naar het ewigweibliche. In onze picknickmand zaten sandwiches met Franse brie, een of meerdere flessen Moët & Chandon en gekaramelliseerde suikerwaren als dessert. Na een culinaire resuscitatie hervonden we onze krachten en cruiseten we stroomafwaarts verder, schuim spattend en dikkopjes vangend, terwijl krinkelende waterdingen en squameuze visachtigen ons als prehistorische gps'en weer naar de studentenstad leidden.donderdag 23 maart 2017

Dictee donderdag 23 maart 2017 (8): dictee Oefendictee maart 2017 (5) [1092]

Dictee - dictees [1092]

Oefendictee maart 2017 (5)

1. Het kind van de waarzegster droeg een voorspelddoek. Deze voetbalploeg heeft een duidelijke zegewens. De vrijdagpreek in de islam is de khutbah. De madhhab is een wetschool bij de soennieten. Hij studeert mariene biologie. Het gaat hier over de zeeblei en de schardijn. De ruwharige honden liepen door de ruwarige tarwe. Met zijn geshampoode haar haalde hij de grootste gesleede afstand. 'Réussite' heeft vast met 'reüsseren' te maken. Par renommée heb ik vernomen, dat hij een renommee had. NADH vertoont zich als NAD (nicotinamideadeninedinucleotide) in cellen van levende wezens. Een kodkod is een nachtkat. Die heeft een goed nachtzien. Zou een pekan pecannoten lusten? Dat is een doodlopende straat. Zijn plannen zouden doodlopen. Hij heeft een eel gemoed. Een opiumeter meet geen opium. Ze vinden me parra (paranoïde). De peshmerga's (leden van een nationalistische Koerdische strijdmacht) droegen pashmina's (sjaals of shawls van zijdeachtige wol van de kasjmiergeit). Die kwaal is passager, het is een passagère kwaal. De zoutte is dik van zoute.

2. In het pastafarisme (pastafarianisme) wordt het Vliegend Spaghettimonster vereerd. De afkorting van fencyclidine is PCP. Pathetisch is iets anders dan peripatetisch. Overreding is persuasie. Het perssel van die perssinaasappel smaakt voortreffelijk. Het piao [pie-jauw] is een Chinees gokspel. In 'pifont' komen de twee beginletters van 'picture' voor. In deze formule komt een pi'tje voor. Een pionieroos is een pioen. Een kleine jongen is een jongetje. De playboy vulde zelf de pleeboy aan. Hou die platitudes maar voor je! Neem nou bijvoorbeeld xanthofyl en chlorofyl. In Spaanse steden heb je plazas mayores. In het postpostscriptum (PPS) kwam het extra extra large T-shirt (XXL-T-shirt) ter sprake. Hoe spreek je 'palmares' uit? Een propretor was een gouverneur in het Romeinse Rijk. Dat is voor nu, pro praesenti, genoeg. Die reductio ad Hitlerum (van Erdogan) vind ik niet zo geslaagd. Bij GB eten ze pilavjes, bij VD pilautjes. Is het post-coitumdepressie of postcoïtumdepressie?

3. De bo-eter werd gestoord door een bo-gesprek. De Koeweiti verschalkte een kutai (hoogkijker). Een koeskoes kan wel couscous eten, omgekeerd niet! Bij de kwaito (dansmuziek) aten ze krawkraw [kraa] en rookten ze kreteksigaren. Je moet je ei wel kwijt kunnen en je boosheid kwijtraken. In Myanmar betaal je met kyats [tsjahts]. Ik heb me het lebbes, het leblam, het leplazarus, gewerkt. Le brave des braves: dat kun je niet van iedere strijder zeggen. Thuis verzorg ik overigens een leplam. Hij richtte zijn liefdepijlen op de liefdezuster. Gelukkig voor de brandweer was daar een cado (!). Ik moet van mijn ouders naar cat. In smörgåsbord zie je een corona, in smörrebröd (VD alleen smørrebrød) niet. Klaartje had een handvol knikkers. Een CVA is een cardiovasculair accident, een cva (o.a.) een commissie van advies. De dhuhr is in de islam een gebed kort na het middaguur. GB decreteert dat we 'cruijffiaanse' uitspraken moeten schrijven. De epazote (mv. n/s) is de welriekende ganzenvoet.

 4. Dat is een mooi porseleinservies, zeg. Mijn exgenote, ooit rouee, is ziek. Een (Turkse) eyvan is een nis met een koepelgewelf rond het centrale plein van een moskee. De faculteitsleden gaan naar de fakbar. Is hij familje (verouderd) van je? Bij hem is het al zotteklap en zottenpraat. De maple leafs (maple leaves) zijn als munt mijn favo. Hij verbruidde zijn dochter. De flabvisser was flabbergasted. Zij kweekt mooie foksen (fuchsia's). In Noord-Afrika eten ze wel freekeh [frie-kee]. Hij is een potsenbakker en witzenverkoper. Het zegenrijke familiekoor was in zangcompetities veelal zegerijk. Hij morste dubbel gebeide jenever (ook: dubbelgebeide; znw.) op de dubbelgebeide wol. De gristin droeg een gris-perle japon. Ik werd onderzocht door een haio. Heb je mijn interlockje gezien? Die bête bèta houdt van feta. Soms toch een foutje in de 856 oefendictees: agiostockdividend (stond met -). 'Athomegevoel' was al goed. Van UGent weer 3 dingen bijgeleerd: Pajottenvlaams, net als Verkavelingsvlaams, wim-t-schippersachtig (= à la), Emile Clausachtig (betreft de schilder zelf; wel goed) en nog een domme fout, niet in mijn lijst: sapristi (één p).


Dictee donderdag 23 maart 2017 (7): dictee Groot Dictee Wieringermeer 2017 [1091]

Dictee - dictees [1091]

Groot Dictee Wieringermeer 2017

Wieringerwerf 2.0 (auteur: Jeroen van Heemskerck Düker)

Onlangs presenteerde de marketingconsultant van de gemeente Hollands Kroon de plannen voor Wieringerwerf 2.0. In de visie van deze quasicharmante ADHD'er (ook: adhd) wordt het dorp drastisch geüpdatet. Maar zijn bezoek werd een debacle.

'De noodzaak van deze operatie is zonneklaar', zo begon de bijdehante millennial. 'U weet dat ik deze weidse polders met hun neiende [hinniken] merries en ganzeriken prachtig vind. Maar wordt je de kans geboden om alles up-to-date te brengen, dan moet je hem ook grijpen.'

Het bedrijventerrein wordt in zijn visie een walhalla voor keitegekke start-ups. Ideeëloze dorknopers worden er geweerd, maar creatieve IT'ers zijn er welkom. Pubers met appnekken kunnen er non-stop Pokémon vangen. En zodra de werklust is weggeëbd, kan er breeduit worden genetflixt en gechild in luxueuze loungeruimtes.

De yup was al snel niet meer te stoppen. 'Bent u zzp'er en heeft u een enigszins ludiek plan? Meld u dan nu aan!' spoorde hij zijn publiek aan. Eenieder mag er een tokootje beginnen. Zo wil een oud-chef-kok uit Gdansk een afhaalpool opzetten, waar je borsjtsj en blini's kunt bestellen. Een boekenwurm uit Hippolytushoef heeft plannen voor een antiquariaat met bijbels in marokijnleren bandjes. Voor het
multi-etnische accent zorgt een Marokkaans-Nederlandse onderneemster die kleurige nikabs verkoopt.


'Dezelfde übermoderne dynamiek gaan we uitrollen in het centrum', draafde de ritalingrootverbruiker (ook: rilatine; andere uitspraak) door. 'Elk oubollig eetcafeetje transformeren we tot een spectaculair vijfsterrenetablissement, waar je je kunt vermeien aan ovale tafels van gebeitst steigerhout. Het interieur, nu een skeer (GB: sloeberig) jarentachtigallegaartje, wordt robuust, industrieel en nochtans reuzegezellig. Op het menu maakt de wienerschnitzel met opperdoezers plaats voor vega- of groenteburgers. En eens per maand is er een rock-'n-rollspektakel voor de oudjes.'

Onmiddellijk na dit boude (ook: boute; andere uitspraak) geoha werd het zijn publiek te veel. Enkelen namen de wauwelende druktemaker in de houdgreep en leidden hem naar de uitgang. 'Veranderen doen wij graag,' zeiden zij ten slotte, 'maar wel op onze eigen wijze!'


Dictee donderdag 23 maart 2017 (6): dictee 200 jaar UGent [1090]


Dictee - dictees [1090]

Dictee 200 jaar UGent 2017

Van 60 woorden of uitdrukkingen moest via meerkeuzevragen (2-5 antwoorden) de juiste vorm gekozen worden. Hier de juiste antwoorden (later misschien nog wel de gehele tekst ...). Overallwinnaar: alumnus Leen Ribbens 3 fouten (Rein ook 3 fouten – via livestream op internet: dik tevreden!) Er waren 485 deelnemers. De beste student had 4 fouten.

1. hoezees (znw., VD)
2. whatsappte
3. balalaika
4. insignes
5. distantieerde
6. amice
7. zevenmijlsstappen
8. horizonten
9. gildebroeders
10. comité
11. éminences grises (ook goed: éminence grises – GB – maar stond niet bij de alternatieven).
12. aanwensel
13. peroreren
14. West-Vlaamse
15. praktiseerden
16. Sapristi (begin zin, één p)
17. smartboardapplicatie
18. semiserieuze
19. fraseologie
20. meesten (van ons)
21. vermeiden
22. dinertje
23. rood aangelopen (GB)
24. pijp- en sigaardampen
25. broeierig
26. konterfeitsel
27. breugeliaanse
28. filisters
29. gerstenat
30. bijkans
31. rock-'n-roller
32. Pajottenvlaams (niet in wdb., als: Verkavelingsvlaams)
33. diste
34. impressionistische
35. wim-t-schippersgehalte (VD, is: à la ...)
36. ditjes en datjes
37. ontologische
38. Piet Snot
39. stresssyndroom
40. onstelpbaar
41. logorroe
42. (gij) werdt
43. verslonzen
44. lavallière
45. rekwisieten
46. Somma sommarum (begin zin)
47. gefriseerd
48. dedain
49. Emile Clausachtig (gaat om de persoon zelf)
50. goudgeel
51. hijgerig
52. ewigweibliche
53. picknickmand
54. brie (kaas)
55. gekaramelliseerd
56. resuscitatie
57. cruiseten
58. squameuze
59. gps'en
60. leidden (v.t.)