zaterdag 30 juli 2016

Dictee zaterdag 30 juli 2016 (1): dictee Oefendictee augustus 2016 [943]

Dictee - dictees [943]

Oefendictee augustus 2016

Het woord (woorden)

1. Hij nam vaak het woord om zijn verboze verbositeit te tonen. Hij verwoordde daarmee zijn flux de bouche, anders gezegd: flux de paroles.

2. Bij opzoeken zie je vaak: a.v. of ad vocem (bij het woord), ook wel: a.h.v. of ad hanc vocem (bij dit woord). Indien alfabetisch, ook nog: in voce (i.v.). En we hebben ook nog: sub hac voce (s.h.v.): onder of bij dit woord.

3. Het woord 'ad verbum' is een adverbium; het betekent: woord voor woord (vertaald of te vertalen) = woordelijk, de verbo ad verbum.

4. Het woord 'dithyrambe' is een voor-Grieks woord. Het was oorspronkelijk een loflied op Bacchus, en kwam voor bij de bacchantische bacchanten op een bacchanalisch bacchanaal. Een Bachcantatefestival was dat zeker niet.

5. Ziedaar mijn rechterhand en mijn woord, ik geef er mijn hand op: en dextra fidesque. Gebruik geen graecismen, latinismen en biblismen.

6. Een gratis dictum valt moeilijk te staven. In malam partem (pejoratief) of in bonam partem (melioratief): als Napoleon Bonaparte sprak, gold: intelligenti pauca: een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.

7. Leerlingen zweren vaak bij het woord van de meester: in verba magistri jurare, of ook: jurare in verba magistri. Waar vind ik deze locus classicus: klassieke (bewijs)plaats (van een woord of gezegde)?

8. De woorden 'tiktak' en 'koekoek' zijn onomatopeeën. De verbi divini minister (V.D.M.) predikte Gods Woord. De retorica is de redekunst. Dit 'hooftstuk' (sic!) was verkeerd geschreven: bedoeld was 'Hooftstuk' (of misschien ook wel: 'hoofdstuk' ...).

9. Zoek maar eens op wat de spiritus asper en lenis zijn. Wat hij zegt, moet je verbatim en literam – woordelijk en letterlijk – nemen. Sommige woorden moet je echt uitleggen, zoals verba causa (verba gratia, bijvoorbeeld) een verbotenus amicus, een vriend in naam.

10. De viva vox wordt viva voce overgedragen. Dat gaat erin als Gods Woord in een ouderling. Woorden zijn lucht die betekenis krijgt (Leonard Nolens). Words, words, words! (Shakespeare). In goed Nederlands: woorden, woorden! Woorden kun je ook verdraaien.

11. Bij 'verliefd, verloofd' is er sprake van acconsonantie. Hij sprak met veel ambages = omhaal van woorden (= circuitis verborum). Als je angejiddeld bent, gebruik je Jiddische woorden (goed). Het kwam a verbis ad verbera: van woorden tot klappen, tot handtastelijkheden.

12. Basisengels (Basic English) is een Engelse wereldkunsttaal, die uit 850 woorden bestaat. Is dat niet je reinste belgitude? Bravouretaal [geen uh] is grootspraak. Captatio verborum is jacht maken op fraaie woorden. Daar schiet je vast niks mee op: dicta docta pro datis = wijze woorden in plaats van gaven.

13. Epea pteroënta zijn gevleugelde woorden. Facta, non verba: geen woorden, maar daden. Expressis verbis is met zoveel woorden, uitdrukkelijk. Famous last words zouden vlak voor de dood zijn uitgesproken. Angst voor lange woorden is hippopotomonstrosesquippedaliofobie.

14. Inanis verborum torrens: een stroom van nietszeggende woorden. In terminis (ook: in totidem verbis) = met zoveel woorden. Ipsissima verba = precies dezelfde woorden, ipsissimis verbis = met precies dezelfde woorden (woordelijk). Multa paucis: [s] veel in weinig woorden.

15. Novissima verba: de laatste woorden van een stervende. Nudis verbis = in duidelijke woorden, onomwonden. Nugae canorae: mooie woorden zonder inhoud. Obscuris vera involvens: de waarheid hullend in duistere woorden.

16. Palilalie is het steeds herhalen van de eigen woorden. Bij echolalie is dat een zenuwstoornis. Een porte-manteauwoord of samentrekking is een uit twee andere woorden samengetrokken woord (bv. 'brunch' uit 'breakfast' en 'lunch').

17. Propriis verbis = precies in die woorden. Zijn er echt mensen die Standaardnederlands spreken? Wat is trouwens Opperlands?

18. Ook 'tantis verbis' is met zoveel woorden. Totidem verbis is met evenzoveel (aaneen, VD!) woorden. Vel prece, vel pretio: voor geld of goede woorden.

19. Een vox clamantis in deserto = iemand van wie de woorden in de wind worden geslagen (letterlijk: een roepende in de woestijn).

20. En nog veel meer!


zondag 24 juli 2016

Dictee zondag 24 juli 2016 (2): dictee Het Grote Muziekdictee [942]

Dictee - dictees [942]

NB Dit was oefendictee 70 (van 856).
Ik heb niet nagegaan of dit al eerder op deze blog stond ...

Het Grote Muziekdictee 

1. Muziekschrift en notenbalk
Net zoals je bij gesproken taal een neergeschreven vorm nodig hebt, is er een systeem nodig om gespeelde muzieknoten op schrift te stellen. Daar is het muziekschrift op muziekpapier voor. We kijken eerst naar de hedendaagse situatie. Noten – let op: geen stille vennoot, voetnoot, taguanoot, sint-lambert(u)snoot, seksegenoot, kemirinoot, cashew- of cachounoot dan wel areka- of betelnoot – worden op een vijflijnige en bij uitbreiding elflijnige notenbalk genoteerd. Er zijn lange en korte noten. Een hele noot duurt vier tellen en wordt weergegeven door een open rondje, een kop. Een halve noot duurt twee tellen en wordt weergegeven door een open rondje met stok, een kwartnoot duurt één tel en wordt weergegeven door een dicht rondje met stok. De termen achtste noot, de croche, en zestiende noot, de double croche, kunt u zelf wel verklaren. De laatste twee noten krijgen één vlag, respectievelijk twee vlaggen, boven aan de stok. Het ritme is de afwisseling in korte en lange noten. Verticale maatstrepen verdelen de notenbalk in maten. Een maat kan drie tellen duren, de driekwartsmaat, vier tellen, de vierkwartsmaat, twee tellen, de tweekwartsmaat enzovoorts.

2. De toonhoogte wordt met letters aangegeven. Er zitten zeven tonen in een diatonische toonladder, aangegeven met a, b, c, d, e, f en g. Daarna komt weer de a van de (het) eerstvolgende en hogere octaaf, met zeven tonen. Als een orkest speelt, moeten de instrumenten gestemd worden. De toonhoogte 'a' – de concerttoon – behelst 440 trillingen per seconde. De afstand tussen de diverse noten kan een hele of een halve toon zijn. Zo is a – b een hele toon, b – c een halve toon, zijn c – d en d – e hele tonen, is e – f een halve toon en zijn f – g en g – a weer hele tonen. In schema:   a   1   b   ½   c   1   d   1   e   ½   f   1   g   1   a. Op een pianoklavier kun je dat goed zien. De witte toetsen vertegenwoordigen de gewone noten en waar het een hele toon betreft, zitten er nog halve tonen, de zwarte toetsen, tussen. Je kunt een noot een halve toon verhogen. Dat wordt met een kruisteken, een hekje (#), aangegeven. Meer kruisen (kruizen) kan ook: aïs is een met een halve toon verhoogde a en aïsis – met dubbelkruis – een dubbel verhoogde a, in feite een b dus. Verlaagde tonen geven we met een of meer mollen (b) aan. Zo is de bes de verlaagde b en de beses – met dubbelmol – de dubbel verlaagde b en dus in feite de a. Zo is de as de verlaagde a en de ases de dubbel verlaagde a en in feite de g.

3. Overigens moet ook de solmisatie genoemd worden. In de elfde-eeuwse muziek werd het gewoonte om een toonladder aan te geven met do – re – mi – fa – sol – la – si (– do) ter vervanging van c – d – e – f – g – a – b (– c). Daaruit zie je dat een toonladder meestal bij c begint. Voor sol wordt ook wel so gebruikt en voor si ti. De g of de sol is dus de vijfde toon van deze toonladder.

4. Als je in termen van halve noten praat, zie je in bovenstaand schema met de 1'en en de ½'en, dat er eigenlijk vijf extra halve noten zijn: tussen a en b de aïs of de bes, tussen c en d de cis of de des, tussen d en e de dis of de es, tussen f en g de fis of de ges en tussen g en a de gis of as. Op het pianoklavier zie je dus zeven witte en vijf zwarte toetsen, in totaal twaalf. Daarom spreken we ook wel van dodecafonie, twaalftoonsmuziek. 

5. Voor aan elke notenbalk staat nog het teken (I) of  (II). Het eerste is de g-sleutel of solsleutel, het tweede de f-sleutel, fasleutel of bassleutel. Als je naar het centrum van de 'krul' van de g-sleutel (de linkse) kijkt, zie je dat die om de tweede lijn (van onderen) is gekruld. Dat is precies de lijn waarop de noot g geplaatst wordt. De a staat tussen tweede en derde lijn van onder en de b staat op de derde lijn van onder oftewel de middelste lijn.

Afbeeldingen I en II

Afbeeldingsresultaat voor g-sleutel


Afbeeldingsresultaat voor f-sleutel
6. NB De f staat tussen de onderste twee lijnen in! De f, die een octaaf hoger is – tel dat even na – zou op de bovenste lijn van de g-sleutel komen. De f, die een octaaf lager is, zou met een flink aantal hulplijntjes ver onder de onderste lijn van de balk met de g-sleutel komen. Waarom zou er – er zijn trouwens nog meer van die sleutels! – ook nog een f-sleutel (de rechtse) nodig zijn? Wel, de linkse notenbalk met de g-sleutel bevat de noten die dagelijks het meest bij zingen, pianospel, etc. gebruikt worden. Als je muziekstukken hebt met veel heel hoge noten, dan zouden die allemaal ver boven de vijfstreepsnotenbalk met de g-sleutel komen. Heb je daarentegen veel heel lage noten, dan komen die noten met hulplijntjes ver onder de onderste lijn van de balk met g-sleutel.

7. En voor die lage noten hebben we de f-sleutel. De gewone f zit bij de g-sleutel nogal onderaan de notenbalk (zoals gezegd, tussen de onderste twee lijnen). Bij de f-sleutel zit die f – toch al een octaaf lager – redelijk boven aan de notenbalk. Kijk naar de rechtse figuur. De 'druppel' van het teken op die balk staat op de lijn tussen de twee stippen en dat is waar die f – met een veel lagere toon – toch nog hoger op de notenbalk met f-sleutel, namelijk op de vierde lijn van onderen, dus de eerste van boven, geplaatst wordt. Genoeg over toonladders oftewel echelles!

8. Bij het noteren van muziek in notenschrift kan ook een groot aantal 'aantekeningen' gemaakt worden, waaronder de volgende met betrekking tot hard en zacht: p [pee] voor zacht, piano, pp [pee-pee] voor zeer zacht, pianissimo, en ppp [pee-pee-pee] voor uiterst zacht, pianississimo. Zo staat m.f. [èhm-èhf] voor mezzo forte en sfz. [èhs-èhf-zèht] voor sforzando, hard beginnen en meteen zachter worden, dus één enkele toon versterkend. Het kleinerdanteken (<) wordt gebruikt voor crescendo, harder worden, het groterdanteken (>) voor diminuendo, zachter worden. 

9. Aanwijzingen
Ook kunnen aanwijzingen gegeven worden voor het tempo: snel of langzaam. Van de daarbij behorende termen noemen we: largo, lento, adagio en grave, de langzame tempi met 40 tot 60 kwartnoten in de minuut. Larghetto, andante en andantino hebben er 60 tot 90 per minuut. De matig snelle tempi zijn allegretto, moderato en allegro moderato met 90 tot 120 kwartnoten per minuut. Allegro, allegro con spirito en allegro con brio hebben er 120 tot 168 per minuut. De vijfde en laatste categorie met zeer snelle tempi heeft 168 tot 208 kwartnoten in de minuut. Die tempi zijn: allegro vivace, allegro assai, presto, prestissimo en veloce – vliegensvlug. Bij overgangen betekent ritenuto vertragen, accelerando versnellen en stringendo sneller en sterker worden. Ook voor het karakter, het gevoel waarmee gespeeld wordt, kan men aanwijzingen geven: agitato is opgewonden, gejaagd, brillante is schitterend, con brio is met vuur, cantabile is zangerig, dolce is lief(e)lijk, funebre is treurig of somber, giocoso is grappig, schertsend en pastorale is herderlijk, landelijk, bucolisch.

10. Maar dan zijn we er nog lang niet. Vivo is levendig, staccato is met afgebroken noten voordragen, spirituoso is met geestdrift, spiccato is met springende stok, sostenuto is gedragen, vigoroso is met vuur, smorzando is wegstervend, retardando is vertragend, recitando is half zingend, half sprekend, più forte is harder, krachtiger, ritardando is inhoudend, parlando is meer sprekend dan zingend, quieto is rustig, kalm, pomposo is statig, deftig, glissando is glijdend, non-vibrato is zonder trilling, perdendosi is langzaam afnemend, patetico is met hartstocht, maestoso is met waardigheid, troppo is te veel, te erg, (ma) non troppo, niet te veel, niet te erg, triste is droevig, tranquillo is rustig, kalm, bedaard, lusingando is vloeiend, vivace is opgewekt en grazioso is bevallig. Zo zou je bijna vergeten dat een virga een staartnoot is, dat de afkorting v.p. [vee-pee] volti preste betekent, sla spoedig de bladzijde om, net zoals v.s. [vee-èhs], dat staat voor volti subito. De betekenis van u.c. [uu-see], una corda, is op één snaar. Dan zijn er nog de nodige herhalingstekens zoals d.c. [dee-see], dat da capo betekent, al fine, dat van voren af aan tot het einde betekent en d.s. [dee-èhs], dal segno, dat herhalen vanaf dit teken (III) betekent. Het teken voor d.c. is overigens (IV). 

Afbeeldingen III en IV

Afbeeldingsresultaat voor dal segno

11. Om dit gedeelte af te sluiten nog dit: dolendo is klagend, con spirito is met geestdrift, col legno is met het hout van de strijkstok, à gogo is ononderbroken, appassionato is hartstochtelijk en à vue is zonder instuderen. Het voert in een niet-specialistisch dictee als dit te ver om uit te leggen wat kleine en grote terts inhouden. Toch kom je die termen vaak tegen. Een muziekstuk is geschreven in F grote terts, F-majeur of F-groot, dan wel in c kleine terts, c-mineur of c-klein enzovoort(s). De durtoonschaal slaat op majeur: een stuk kan staan in A-dur. Tegenover dur staat mol. 

12. De klassieke muziek
Om muziek te maken, te componeren, heb je bovenstaande kennis hard nodig. Muziek is al zo oud als Methusalem, de weg naar Rome of die naar Kralingen. Uit de oudheid tot pakweg 500 is weinig bewaard gebleven. Vanuit de vroege middeleeuwen tot 1000 moet vooral de kerkmuziek en in het bijzonder de gregoriaanse muziek worden vermeld. In de rest van de middeleeuwen tot 1450 werd de polyfone, veelstemmige, muziek ontwikkeld. Van toen bekende muziekvormen zijn de ambrosiaanse gezangen, het organum, het motet, de ballade, het madrigaal en de caccia, een muziekstuk waarin een jachtscène wordt uitgebeeld. In de renaissance van 1450 tot 1600 werden onder andere strikte regels voor consonantie – het goed samenklinken – en dissonantie – onwelluidendheid – ontwikkeld. Bij de barokmuziek van 1600 tot 1750 doen de monodie met de basso continuo, de harmonie en daarmee de cadensen en de strijk- en blaasinstrumenten hun intrede.

13. Tijdens het classicisme ontstaan de tekens voor dynamiek zoals de p [pee] (piano) voor zacht en de f [èhf] (forte) voor luid. De pianoforte rukt op als voorloper van de piano en de sonatevorm, het symfonieorkest en het strijkkwartet doen hun intrede. De romantiek (1810-1910) kenmerkt zich door steeds uitgebreidere composities, steeds grotere orkesten, meer en betere muziekinstrumenten en steeds complexer harmonische ontwikkelingen. Van de klassieke muziek uit de twintigste eeuw vallen te melden het impressionisme, het futurisme, de neoromantiek en het neoclassicisme, de dodecafonie, de musique concrète, het serialisme, de microtonale muziek, de aleatorische muziek en de minimale muziek of minimal music. De eigentijdse klassieke muziek wordt geacht te lopen van 1975 tot heden. Cello-etude, aria en piano-etude zijn voorbeelden van muziekstukken. De sinfonietta is een klein broertje of zusje van de symfonie. 

14. Muziek van toen en nu
De muziek van de laatste vijftig, zestig jaar wordt ook wel pop genoemd. Van de grote verscheidenheid daarin geven we met veel andere muziek – ook die uit oude tijden – rijp en groen een vrij willekeurige en ongeordende potpourri. Klezmorim spelen klezmer, de traditionele Joodse muziek. Zydecospelers vertolken volksmuziek van bij de Mississippi. De verzamelnaam voor r&b [ahr-èhn-bie], reggae, hiphop en funk is urban. Tex-mexmuziek is van Texaans-Mexicaanse oorsprong. Soukous is een muziekstijl met Cubaanse ritmes en Afrikaanse gitaarloopjes. Cubaanse muziek met West-Afrikaanse elementen heet ook wel son. Softpop is een voorbeeld van soft music, soca staat voor soul en calypso. Ska is ontstaan uit Jamaicaanse muziek, jazz en rhythm-and-blues. De sicilienne is een muziekstuk bij de Spaanse herdersdans, de kwaito is Zuid-Afrikaanse dansmuziek, kawina is creools-Surinaamse dansmuziek, net zoals kaseko. Schrammelmuziek komt uit Oostenrijk en schmalz is sentimentele muziek.

15. Scat is improviserend zingen bij de bebopjazz met als voorbeeld 'heybaberiebah'. Rockabilly is een combinatie van rock en country-and-westernmuziek. Requiem is muziek bij een requiemmis, dus weer eens iets anders dan jitterbug en jivemuziek. Rebetika is melancholieke, Griekse volksmuziek en rai is Algerijnse bedoeïenenmuziek. Er bestaat muzikale prozac, muziek die de stemming gunstig beïnvloedt. Praise is opgewekte christelijke muziek en hillbillymuziek is countrymuziek. Je hebt heavy metal en hardtrance. Plingplong is experimentele muziek, iets anders dan merseybeat en mellow house.

16. Muzak is behangmuziek en moma is een Kaapverdische muziekstijl. Middle-of-the-roadmuziek is pretentieloos, mbalax is een muziekstijl uit Senegal en lingala is volksmuziek uit Congo. We kennen latin rock, gothic, en gnawa, een Noord-Afrikaanse muziekstijl. De gavotte is een muziekstuk in tweedelige maatsoort en freestyle is improviserend. Bij flamencomuziek horen gitaar en castagnetten, entr'actemuziek is iets heel anders. Drum-'n-bass is popmuziek. Verder heb je jungle, stonerrock, cold wave uit de jaren 1975-'80, new wave en close harmony. Je kunt chillen met chill-out, dat is rustige muziek, terwijl charivari ketelmuziek is. Uit de Bijbel kennen we het Hooglied, het Canticum Canticorum. Cajunmuziek is folkloristische muziek, cabarock is rockmuziek met cabareteske teksten. De bourree is een snelle rondedans uit de Auvergne met bijbehorende muziek.

17. De bhangra is een Aziatische muziekstijl, de tropicalia een Braziliaanse. Je hebt beiaardmuziek, maar batucada is opzwepende Braziliaanse dansmuziek. Arrenbie, r&b [ahr-èhn-bie], ambient en housemuziek zijn ingeburgerde begrippen. Kun je daar ook een Edison mee winnen? Niet zo bekende muziek is alt.country (alternative country). Emocore lijkt op hardcore en softcore. Zou Eskimomuziek ook swingmuziek zijn? Oi is een uit de punk voortgekomen muziekstijl van de skinheads. Kent u skifflemuziek en hiphopmuziek, krontjongmuziek, synthesizermuziek? Op bluesgebied is ook het nodige te beleven: chicagoblues, bluesrock, countryblues, deltablues, mississippideltablues, rhythm-and-blues en talking blues. Technohouse is elektronische housemuziek. We besluiten met een lijst van allerlei op elkaar lijkende genres: acid jazz, acid house, shockrock, rootsrock en postrock, jazzrock, neopunk, folkpop, afrobeat, swingbeat, nederbeat, discobeat, dansbeat, breakbeat, backbeat, afterbeat, sweetjazz, popjazz, rockjazz, jazzrock, jazzfunk, hotjazz, freejazz, etnojazz, afrojazz, cooljazz en funkrock. 

18. Muziekinstrumenten
Als je jezelf niet tot zingen of neuriën beperkt, heb je meestal een muziekinstrument nodig om te musiceren. Een vocalise is trouwens een zangoefening op een klinker of op 'la'. Je kunt ook passief muziek bedrijven door naar een vauxhall, een tuin voor muziekconcerten, of een concours te gaan, een taptoe of een symfonie – een veelstemmig muziekstuk met als antoniem kakofonie – te beluisteren, een aapjesorkest te bezien of een soirée musicale te bezoeken. Maar daar gaan we niet van uit, u gaat zelf spelen. U volstaat niet met luisteren naar een mp3-speler.

19. Er zijn instrumenten te kust en te keur. We beginnen met de snaarinstrumenten. De piano komt straks apart. Maar we hebben ook de citer en de harp, het klavichord, het oudste snaarinstrument met toetsen, de monochord, een oud eensnarig instrument en de pentafoon, een vijfsnarig instrument. De teorbe is een basluit, de psalter een dertiensnarige harp, de koto komt uit Japan, de bouzouki is Grieks, de balalaika is een Russisch snaarinstrument, de baglama is van Turkse komaf met drie snaren en een kantele is een halsloze citer. Een cimbalom is een grote citer. Een wahwahgitaar werkt met een wahwahpedaal en maakt vooral pop- en rockmuziek. Een slideguitar (slidegitaar) wordt gebruikt bij hawaïmuziek.

20. De viool – bijvoorbeeld de barokviool – is een bekend strijkinstrument. In deze categorie valt ook de cremona, een soort van viool, in Cremona gemaakt. We kennen de violon d'Ingres, de gamba of viola da gamba, een knieviool, vermontevioleparken hoort niet in dit rijtje thuis, de viola of viola da braccio en een altviool. De vedel is een middeleeuwse voorloper van de viool, de rebab is een tweesnarige viool uit Indië, de pochette is een zakviooltje en een viool wordt ook wel klaaghout of jammerhout genoemd. Voor wie amuzikaal is, is de vraag: "Wat is lelijker dan één viool?" Antwoord: twee violen! Een kemenche is een Turkse schootviool, op een viool zit een g-snaar, maar de kwint is de hoogste en dunste vioolsnaar. Een goezla is een eensnarige viool, op een viool kun je fiedelen, maar ook een viooletude spelen. Een erhu is een tweesnarige Chinese viool en colofonium is vioolhars om de haren van een strijkstok mee te harsen. De cello, ook wel violoncello of violoncel genoemd, is gestemd tussen de altviool en de contrabas in. De bratsch is een driesnarige altviool, ook wel zigeunerviool genoemd. Er zijn naast barokviolen ook Amati's. Als je alleen speelt, is een violino principale oftewel soloviool wel plezierig, maar als je een strad of Stradivarius bezit, ben je natuurlijk helemaal spekkoper.

21. Arpeggione, octobas, polychord en rebec zijn strijkinstrumenten, net zoals sordino, de vedel, de knieviool en de viola d'amore uit de violafamilie. Een sarangi is een Voor-Indische viool.

22. De piano is een veel bespeeld instrument. De mbira is een Zimbabw(e)aans muziekinstrument, ook wel duimpiano, kafferpiano of lamellofoon geheten. De spinet is een voorloper van de piano. Kent u de honkytonkpiano en de boogiewoogiepiano? De piano stamt af van de pianoforte. Een mechanische piano wordt ook wel een tingeltangel of pianola genoemd en op een oude, ontstemde piano, een rammelkast, kun je t(j)ingelen. Een vis-à-vis is een dubbel klavecimbel.

23. De vaardigheid om een blaasinstrument te bespelen heet embouchure. Bij die blaasinstrumenten is er keuze te over: de helicon, een cirkelvormig gebouwde contrabastuba voor militaire muziek, de ocarina, het organum, de oboe d'amore, een lager gestemde hobo, de schalmei met dubbelriet, de sarrussofoon, de piston (van koper), de cornet-à-pistons, de ophicleïde, een voorloper van de tuba, de kornet, een hoog koperen blaasinstrument, de fagot en het eufonium. De dulciaan is een blaasinstrument uit de renaissance. De Aboriginals bliezen en blazen op een didgeridoo. Een calandrone is een houten blaasinstrument met twee kleppen, een Italiaanse schalmei. Een gewone schalmei werkt met een dubbelriet. Een aulos is een schalmei uit de Griekse oudheid.

24. Het orgel kent vele varianten. Denk maar aan een hammondorgel. Een gewoon orgel heeft orgelregisters of orgelstemmen: vox humana en vox angelica, tremulant, tremolo, balgregister, bourdon, dulciaan, cimbaal, fagotregister, fluitregister, gamba, hobo, klarinet, kromhoorn, mixtuur en musette, neusregister, octaaf, quintadeen, regaal, salicionaal, spitsfluit, trechterregaal, trombone, trompet(register), veldfluit, viola, vioolregister en vulstem. Je hebt draaiorgels en een pierement is een groot straatorgel.

25. Van de slaginstrumenten noemen we de pauk of keteltrom. De guiro is een klein instrument. De kalebas en de kendang vinden we bij de gamelan. Verder kennen we de logdrum, de xylofoon en de cinellen, kleine koperen bekkens. De tombak is een grote Iraanse vaastrommel. De bespeler van een slaginstrument heet slagwerker of percussionist.

26. Bij de diversen noteren we de angkloeng (anklong), een Soendanees instrument met bamboepijpen. De accordeon heeft een blaasbalg en metalen tongen. De harmonica heeft onder meer twee toetsenborden en een balg. De mellotron is een elektrisch muziekinstrument en de rasp komt uit Zuid-Amerika. De synthesizer kent u, de valiha komt uit Madagaskar, de bonang is een slaginstrument bij de gamelan, bestaande uit kleine gongs op een rek. De clave bestaat uit twee hardhouten staafjes. De volgende mededelingen passen ook wel binnen 'diversen'. Vogueing is het aannemen van poses op dansmuziek. Tae-bo is conditietraining op muziek.

27. Zouk is dansmuziek, bestaande uit een creoolse mix van Afrikaanse gitaarstijlen, Caraïbische pop en Amerikaanse funk. Streetrave is een demonstratie met muziek of zang. Worship is een stroming binnen de gospelmuziek, waarbij de aanbidding centraal staat. Een winti is een bovennatuurlijk wezen dat met sterk ritmische muziek kan worden opgeroepen. Western is populaire muziek uit het westen van de VS [vee-èhs]. Het coloriet is de kleurschakering van muziek.

28. Ken uw trappen van vergelijking: ondermeer, ondermeest, ondermeester…


Dictee zondag 24 juli 2016 (1): dictee Oefendictee juli 2016 [941]

Dictee - dictees [941]

Oefendictee juli 2016

1. Met veel egards tegenover (afko's: tgov. en t.o.) de éminence grise, de graue Eminenz, staande voor het familiewapen: écartelé en sautoir, werd hem medegedeeld dat het ecarteren, ecarté spelen, van vanavond niet doorging, omdat zijn kleindochter letterlijk in een spagaat, een grand écart, geraakt was toen ze vernam dat het ecart, een zeker koersverschil, heel slecht uitpakte; waarna ze met een sophisticated (gesofisticeerde of -keerde) ecarteur (dat is een sper- of wondhaak) behandeld is, maar dat hij dit alles maar cum grano salis moest nemen.

2. Hodierno die – heden ten dage – weet menigeen niet meer wat 'hodie mihi, cras tibi' betekent. Het misstaat niet op 's Heren akker, een campo santo. Ik miste dat opschrift echter omdat het mistte. Er stonden zerken van ex-knillers. In mijn goatee zat overigens een heiligedag. Nee, niet de heiligendagen op de cisiojaan, die daar ook beschikbaar was. Ik piekerde: wat zou '*chert*' opleveren? Nou, chert zelf (hoornkiezel), maar ook chertepartij (charte-partie),
fischer-tropschsynthese (zoek maar op: een verhaal met koolstofmonoxide en metaalkatalysatoren), een lachertje (heb je 'm [uitspraak: nuhm, waarbij die n de hiaatdelger is?]) en allerlei samenstellingen met 'scherts'. In dat kader vallen nog te noemen: badinage (kortswijl), een burleske (muzikale scherts), inter jocos et seria (onder scherts en ernst), een sick joke, de raillerie, de truterij en de zwans.


3. Je moet wel een tic hebben om naar '*tic* te gaan zoeken, of het nu een raar aanwensel is of een nerveuze tic (een tic nerveux), een zenuwtrek. We drinken thee met een tic, een cola-tic of een rum-tic. VD heeft in de aanbieding: een astic (een likbeen, strijkbeen van schoenmakers), een automatic (auto: automaat), bio- of bubbeltjesplastic, de eclectic (stijl, bv. op culinair of muzikaal gebied, waarin de beste elementen uit andere stijlen bijeengebracht zijn), macro-, micro-, piep- en plakplastic en schuim- en afvalplastic. Verder: TIC (Traffic Information Centre Nederland, organisatie voor verkeersinformatie waarin Rijkswaterstaat en het KLPD samenwerken), de tic convulsif (medisch: korte, elkaar snel opvolgende samentrekkingen van de spieren die door de gelaatszenuw geprikkeld worden zoals bij het syndroom van Gilles de la Tourette, het gillesdelatourettesyndroom of tourettesyndroom), de tic douloureux (medisch: zenuwpijn in het aangezicht) – de laatste twee termen hebben beide voor het mv. s s –, tichelbakkerijen en een tickertapeparade, naast de tickettaks (de vliegtaks). Er is veel meer, want deze selectie betrof alleen '*tic' en 'tic*'. Voor '*tic*' ook nog een kleine selectie uit GB: USB-stick, Vaticaan, WK-ticket, WAM-sticker, aerostatica, EG-politicus, Thalysticket, CDA-politicus, acoustic shock, Vaticaanwatcher en aero-elasticiteit.zondag 17 juli 2016

Dictee zondag 17 juli 2016 (1): dictee Oefendictee 50 van de 856 [940]

Dictee - dictees [940]

Van de ooit door mij samengestelde 856 oefendictees is Jubileumdictee 50 wel de moeite van het herhalen waard ...

Dictee 050 Reis door Europa. Liever Turks dan paaps? (Jubileumdictee)

1. Ella had een cum gehaald, een cummetje gekregen. Zij was cum laude gepromoveerd tot doctor in de humaniora. U kent dat wel, de pedel, die met zijn 'hora est' aankondigt, dat de promotie afgelopen is. Haar vader, die zo rijk als Croesus was, gelastte haar min of meer om een Europareis te ondernemen tijdens de maidentrip van zijn nieuwe zeiljacht. Achteraf kon ze dan een voyage imaginaire maken, als was ze helemaal niet lijfelijk aanwezig geweest. De trip voerde door alle delen van Europa.

2. Als opwarmertje werd de gondelstad Venetië aangedaan. Voor alle duidelijkheid: niet het Venetië van het Noorden – Amsterdam, Brugge of Giethoorn, ook niet het Venetië van het Oosten – Bangkok, het Friese Venetië – Hindeloopen – of Venezuela, dat klein Venetië betekent. Maar wel de Italiaanse stad van de zecchino, een oude gouden munt, de watertaxi, de Rialto – die beroemde brug –, de eretitel serenissimus, de regatta – een roeiwedstrijd – of het regatta – satijnweefsel –. Allerdoorluchtigst is een epitheton van Venetië: de allerdoorluchtigste republiek Venetië. De stad heet ook bruid der zee, lagunestad, gondelstad of dogestad en heeft een lido. De patriarchale kerk is de basiliek van San Marco. Trouwens, met een bucentaur, een galei, vaart de doge jaarlijks uit om een ring in de zee te werpen teneinde die zee daarmee aan de stad te huwen. Dat gebeurt op Hemelvaartsdag. Façon de Venise is kristalglas. Ella kocht voor vertrek nog gauw een façon-de-venisekaraf, maar kon niet zoals vroeger met dukaten betalen. Wel met euro's. Ze was thuis builloper en kon met geld omgaan.

3. De volgende etappe voerde naar Oostenrijk. Ze had haar dirndljurk tevoorschijn gehaald om zich in Noord- en Oost-Tirol te kunnen meten met de fleur van de autochtone bevolking. Ze had een kleur als een bellefleur, maar kocht eerst een FDC, een fleur de coin, van een authentieke Oostenrijkse schilling. Let overigens op: het was dus geen fdc [spreek uit: èhf-dee-see], een eerstedagenvelop! Haar doel was wat te zien van de Oostenrijkse Alpen. Als een ware Alpentoerist bereikte ze via een Alpenpas het Alpengebied. Ze was overigens doorkneed in het mountainbikemetier. In het alpenlandschap ging ze op zoek naar de alpenheggenmus, het alpenheksenkruid, de alpenherfsttijloos en het edelweiss. Maar ze wilde echt de bergen in. Als een aapje op een stokje of beter een berggeit heeft ze heel wat geklabasterd en heeft ze idem dito veel geheisterd. Het SOS [spreek uit: èhs-oo-èhs] heeft niet hoeven klinken, alles ging goed.

4. De volgende halteplaats lag bij de Bosporus in Turkije, alwaar je gemakkelijk kon geraken met het zeiljacht. Een Turkse provincie heet vilajet en de gouverneur heet de vali. Je vindt daar mooie planten zoals de gladde sumak, lid van de pruikenboomfamilie. De rouwkleur in Turkije is violet en de PKK [spreek uit: pee-kaa-kaa] is de Koerdische Arbeiderspartij. Een peshmerga is een lid van een nationalistische Koerdische strijdmacht. Het alevitisme is een liberale moslimstroming in het Midden-Oosten, met name in Turkije en Syrië. Ella heeft nogal wat geleerd: dat een sultana een groot Turks schip is, de spahi's cavaleristen zijn, een softa een leerling van de medresse is, shish kebab een lekker gerecht is, een saz een tokkelinstrument is, een reïs een gezagvoerder is en raki Turkse brandewijn. Haar honger naar kennis was onstilbaar – en zijzelf ontilbaar – dus pakte ze ook nog mee, dat pide een luchtige Turkse broodsoort is, een pendjerelik een deel van een kameeltuig, een odalisk een sluierdanseres, een nargileh een waterpijp, een mimbar (minbar) een kansel, een kolbak een berenmuts, het kismet het noodlot, een kemenche een schootviool, een kelei een oosters tapijt, een francala een Turks stokbrood, een derwisj een bedelmonnik en de Aga Khan ten slotte het hoofd van de nizari's, een richting binnen de sjiitische islam. Met frisse tegenzin moest ze uiteindelijk ook dat land verlaten.

5. Frankrijk was de volgende aanlegplaats. Ze landde in Normandië – het leek D-day wel! – en heeft de republiek grondig verkend. Ella kende de Marseillaise goed, maar ook de Brabançonne, in tegenstelling tot de Belgische gedoodverfde kandidaat-premier Yves Leterme. Het verhaal speelde in 2007. Frankrijk is een wijnland – en een land van zonnebloemen – en maakte deel uit van het Europa van de zes. Wijn komt er zelden meer van de syrah. Ze dansen er de varsovienne, die veel op de polka en de mazurka lijkt. Je hebt er het rambouilletschaap en sommigen hangen het rattachisme aan. Er is veel kunst in barok- en rococostijl. En wat is genoeglijker dan met oudejaar een reveillon aan de Zuid-Franse Rivièra? In de Tour de France en mogelijk ook in de Tour Féminin gebruiken ze doping als een tempelier. Om van het zuipen nog maar te zwijgen. Hoe zou een pointillistisch schilderij van een poilu [spreek uit: pwaa-luu] er trouwens uitzien? In de Midi ging Ella op haar molières samen met een maire op zoek naar mimosa. Dat viel niet mee tijdens de mistral, antoniem van de föhn. Ze vonden een louis d'or, een oude Franse gouden munt. De maire vertelde over de Jacquerie van 1853 (wel: een jacquerie – een boerenopstand) en dat er nu geen kardinalisten meer waren en trouwens ook geen hugenoten. Ze kwamen wel een kartuizer kat, een kartuizer non en een kartuizermonnik (kartuizer monnik) – nee, niet samen! – tegen. Gaullisme en gauchisme hebben hoogtij gevierd, maar niet tijdens de grand siècle of het ancien régime. Weetgraag als ze was, duurde het verblijf in Frankrijk veel te kort. Er was een tekort aan tijd. Een agrégé had haar nog zo veel kunnen leren. Dat ze er een azertyklavier gebruiken, dat het bagno een slavengevangenis is, dat bauxiet naar Les Baux genoemd is, dat de cabernet geen cahors is, dat het colbertisme een variant van het mercantilisme is, dat francium een chemisch element is en dat de écu een oude Franse daalder is, dit in tegenstelling tot de ecu [spreek uit: ee-kuu], letterwoord uit European Currency Unit, de tot 1 januari 1999 gehanteerde fictieve Europese rekenmunteenheid. Enfin, de tijd drong. Opnieuw naar Italië!

6. Aan de zuidkust kun je gemakkelijk per zeiljacht komen. Ella begon in Palermo en eindigde in Vaticaanstad. Italië is een van de zonnelanden en de Kerkelijke Staat werd indertijd krijgshaftig verdedigd door de zoeaven tegen pogingen tot annexering door Italië. Het trecento is de veertiende eeuw als cultuurtijdperk en stijlperiode. Zo is de settecento dito de achttiende eeuw en seicento de zeventiende eeuw. Tijdens haar verblijf heeft ze zelfs nog voetbal gekeken: AC Milan tegen AS Roma. Altijd weer indrukwekkend, dat catenaccio gelardeerd met geschreeuw en getier van al die tifosi. Het gaat erom de scudetto van de Serie A te winnen. De Rubicon is ze overigens niet overgetrokken. De beroemde spreuk "Alea jacta est" oftewel "De teerling is geworpen" heeft ze er wel van geleerd. Ze had overigens het quattrocento, de vijftiende, eeuw nog gemist en u waarschijnlijk de zestiende eeuw, het cinquecento. Ze is ook nog in de Mezzogiorno geweest, het Italië bezuiden Rome. Helemaal beneden op de kaart ligt de laars van Italië, het Apennijns Schiereiland. Een glaasje lambrusco gaat er altijd wel in. Of de gaillarde als dans al in het duecento gedanst werd, is niet bekend bij auteur dezes. Een cremona is een soort van viool, een condottiere een aanvoerder van huursoldaten en een cicerone een wegwijzer. De gang naar Canossa heeft Ella ook nog gemaakt nadat ze op een Amati een valse noot gespeeld had. Het zij haar vergeven.

7. Het was een verademing om na dit sabbatical, sabbat(s)jaar, weer terug te keren in het Hollandse knollenland. Zuring, zeekraal en venkelknol smaakten Ella als vegetariër uit de kunst, verrukkelijk, hemels, goddelijk en ravissant. Maar ook de zuurkool, stamppot, antruwa, alfalfa afkomstig van luzernezaad, artisjokken, asperges, broccoli en dyarpesi belandden niet bij het gft-afval, maar gingen erin als koek. Helemaal fris pakte ze de humaniora weer op. Dat ze boos was op haar vader, die deze reis gelast had, was inmiddels geluwd, want ze besefte dat deze rondreis behoorlijk wat aan haar vorming had bijgedragen. In kort bestek: Ella werd zelfs nog hoogleraar en een vooraanstaand wetenschapper. En last but not least: ze leefde nog lang en gelukkig!

woensdag 6 juli 2016

Dictee woensdag 06 juli 2016 (2): dictee Column 100 (PZC): 10 afscheidstips [939]

Dictee - dictees [939]

Column 100 (PZC) : 10 afscheidstips

Op de op een na laatste volgt de laatste column. Nummer 100. Ten afscheid een tiental tips.

1. Mijn privéblog blijft bestaan: www.leentfaarrein.blogspot.nl – er staan inmiddels 938 items op, inclusief deze blog straks 939 ... Deze blog is wel 100% op dictees gericht: mag je in het 'gewone' taalleven best informatie-technologie ter verduidelijking mét koppelteken schrijven, in dictees is dat fout en moet het per se informatietechnologie zonder koppelteken zijn. In 'café-elftal' mag en moet ook in dictees een koppelteken. Dat komt door de botsende klinkers (klinkerbotsing).

2. Heb je een korte taalvraag: die mag je nog steeds sturen naar leentfaar@zeelandnet.nl Je krijgt – als ik achter de pc zit – snel (en gratis) antwoord.

3. Je weet toch dat het Groene Boekje – helemaal gratis! – online staat? Het adres is: www.woordenlijst.org Je kunt naar de Leidraad (met alle regels!) gaan of een woord intypen. Als je 'hype' intypt, krijg je het zelfstandig naamwoord 'hype', maar ook alle vervoegingen van het werkwoord 'hypen'. Tip 1: als je *schap intypt krijg je alle woorden die op 'schap' eindigen. Met *concert* krijg je alle woorden met in het midden 'concert'. Een ster (asterisk) staat bij het zoeken voor een willekeurig aantal letters (let op: ook 0)! Tip 2: met h??s krijg je alle woorden van 4 letters, beginnend met h en eindigend met s, zoals huis en haas, maar – let op! – ook 'hel' omdat binnen het lemma hel (in dat geval bijvoeglijk naamwoord) ook de verbogen vorm 'hels' voorkomt. Een vraagteken staat bij het zoeken voor precies 1 letter. Tip 3: je kunt ook combinaties maken. Met h??s* krijg je alle woorden met tussen h en s twee letters en erna nog een willekeurig aantal letters. Voorbeelden: haas, haast, hals, hans, haksel, hansop, haasten, haastig, hakstuk, halster, hamster, hapsnap, hakselen, halsader, halsband, halsdoek, halslijn, halszaak, haastklus, haastwerk, hakschoen en hakselaar. Let op: ook woorden als 'aanhitsen', binnen welk lemma woorden voorkomen die aan het zoekcriterium voldoen (in dat geval: hits aan: ook een spatie is een 'letter'!).

4. Wie professioneel met de Nederlandse taal bezig is, moet de Dikke Van Dale kopen: wel een flinke uitgave! Het nadeel is, dat die dan niet meer wordt bijgewerkt, dat wordt de online-Van Dale wel, maar ook die kost een flink aantal tientjes per jaar!

5. De huis-tuin-en-keukengebruiker kan ook bij de gratis Van Dale terecht: www.vandale.nl en klik op 'Gratis woordenboek'. Je kunt dan een woord intypen, bijvoorbeeld 'decennium'. Je krijgt dan beperkte informatie (om begrijpelijke commerciële redenen!) Er wordt dan uiteraard verwezen naar de officiële Dikke Van Dale (op papier bijna 4800 pagina's). Met dicteeauteurs die de gratis versie gebruiken, krijg ik geheid ruzie: uit die versie blijkt bijv. absoluut niet dat de (!) Babylonische (hoofdletter!) spraakverwarring die uit de Bijbel en in Babel was, terwijl een (!) babylonische (kleine letter) spraakverwarring in elke vergaderzaal in Nederland kan optreden.

6. Iedere doordeweekse ochtend een gratis Taaltest in je e-mailbox (vier opgaven met keuze uit verschillende antwoorden)? Ga naar www.beterspellen.nl en meld je aan!

7. Door de week iedere dag (gratis) een zinnetje in je e-mailbox ontvangen waarin je uit 3 onderstreepte woorden mag kiezen, welk van die drie fout is? Ga naar www.taaldrop.be en schrijf je in!

8. Ga naar www.taaltelefoon.be en schrijf je (gratis) in voor de nieuwsbrief. Je krijgt dan elke maandag het woord van de week en een taaltip.

9. Drie maal in de week gratis taalnieuws ontvangen van het Genootschap Onze Taal? Ga dan naar www.taalpost.nl en meld je aan!

10. Nou, tabee (schrijf je dat goed?) dan maar, luitjes (dat ook?). Het ga jullie goed! Tot befs dan maar (= bellen, e‑mailen, faxen, sms'en)!

RL
Dictee woensdag 06 juli 2016 (1): dictee Column 99 (PZC) [938]

Dictee - dictees [938]

Column 99: De een-na-laatste

Honderd columns voor de PZC is genoeg: ik stop ermee. Dit is nummer 99, waarom die dan aanduiden als de een-na-laatste? Met koppeltekens nog wel. Nou, die woorden vormen één geheel en daarom schrijven we ze als zogenaamde samenkoppeling met koppeltekens, net als de twee-na-laatste, de drie-na-laatste en de vier-na-eerste. Dat laatste is een beetje onzinnig, zult u zeggen, en dat is ook zo: dat is gewoon de vijfde. Als je van voren af aan telt, zijn die ingewikkelde omschrijvingen niet nodig.

Het is nog wel grappig op te merken, dat de 'op een na laatste', de 'op vier na laatste' en de 'op vier na eerste' (dus met 'op' erbij) wél los geschreven worden. Hoezo, de Nederlandse spellingsregels onlogisch? Inderdaad: die regels zijn hier en daar nauwelijks te filmen. Waarom 'klip-en-klaar' en 'up-to-date' mét koppeltekens en 'frank en vrij' en 'hemel en aarde' zonder? Wie het weet mag het zeggen. Het Groene Boekje komt ook niet veel verder dan: zoek dat maar op in een woordenboek!

Toch is er een wezenlijk verschil tussen de 'drie-na-laatste' en de 'op drie na eerste'. Denk in dat laatste geval maar dat je aan de finish van een wielerkoers staat. Als je op tijd bent en nummer 1 ziet finishen, is de 'op drie na eerste' gewoon nummer vier. Maar stel je ziet voor de bezemwagen uit de drie laatste (pardon: de laatste drie) renners binnenkomen, hoeveelste zijn die dan? Zelfs als je weet, dat er 100 renners gestart zijn, kun je hun positie niet met zekerheid bepalen. Immers: er kunnen onderweg wel 3, 4 of 5 (maar ook 0) deelnemers zijn uitgevallen ... Wat je zeker weet is, dat ze twee-na-laatste (op twee na laatste, ook wel: voorvoorlaatste), een-na-laatste (op een na laatste, ook wel: voorlaatste) en laatste (rodelantaarndrager) zijn.

Overigens blijft spelen met taal altijd leuk. Ik suggereerde hiervoor dat de 'drie laatsten' niet zou kunnen. En binnen één groep (wielrenners) kan dat ook niet: daar is er maar één de laatste. Edoch: als je verslag doet van de etappes 13, 14 en 15 hebben die wel degelijk elke 'een laatste' en als je die bij elkaar neemt, zijn dat dus wel degelijk de drie laatsten. Zo hebt u ook geleerd, dat een 'enigst' kind hartstikke fout is. Ook dat is maar betrekkelijk: als je bijvoorbeeld een gezinnetje met maar één kind hebt, is dat een 'enig' kind. In dat verband is 'eniger' en 'enigst' inderdaad onzin. Maar 'enig' betekent ook nog 'leuk'. In dat verband kun je wel degelijk zeggen: Annie is een enig kind, maar Jannie is een nog eniger kind en Tannie is van die drie het enigste kind. Zo subtiel is taal.

U begrijpt het al: die was mijn een-na-laatste, op een na laatste, voorlaatste column voor de PZC. Maar ik had misschien al die moeite niet hoeven doen – er waren hier immers geen 'uitvallers' – en is het gewoon nummer 99 (negenennegentig)!

Enfin: tot de laatste dan maar, nummer 100 (honderd), al heeft dat nou ook weer andere betekenissen, zoals 'het toilet', met name in hotels etc., daar draagt het toilet vaak (kamer)nummer 100!

RL

maandag 4 juli 2016

Dictee maandag 04 juli 2016 (1): dictee Pleindictee Alkmaar 2016 [937]

Dictee - dictees [937]

Pleindictee Alkmaar 2016

Perscommuniqué

In het kader van de focus op citymarketing, heden ten dage bon ton in het West-Friese, doet burgemeester Bruinooge van Alkmaar een even bijdetijdse als langverbeide annonce.

In tegenstelling tot de quasiavant-gardistische buurgemeente Bergen en de weinig pittoreske agglomeratie Heerhugowaard, heeft Alkmaar zich steeds beziggehouden met de profilering als kaasstad.

Zelfs accommodaties als de Hof van Teylingen, het Hooge Huys en het Princenhof, inclusief conciërgewoning, zijn als toeristische trekpleister altijd secundair gebleven aan de rechttoe rechtaan folklore [ook: rechttoe-rechtaanfolklore] waarop Campina en Cono de kaasfetisjisten wekelijks fêteren.

Toch wil de stad coûte que coûte niet blijven pochen met de epoque van Jan Arentsz en Willem Blaeu, hoe up-to-date deze laatmiddeleeuwse coryfeeën middels onze scholengemeenschappen ook mogen zijn.

Al wordt er allesbehalve met dedain gekout over oer-Alkmaarders als Isaac Haringhuysen en Cornelis Drebbel, in het hedendaagse discours wordt nochtans eerder bacchanalisch uitgeweid over musicalster Jim Bakkum en de DWDD-fähige soul-, funk- en jazzzangeres Giovanca.

Als rechtgeaarde bottom-upgemeente willen wij volgaarne tegemoetkomen aan de breed gedragen hang naar modernisering, terwijl we anderzijds de kaas niet willen verloochenen.

Derhalve decreteert burgemeester Bruinooge dat de gemeente met onmiddellijke ingang alle c's uit de officiële paperassen zal verwijderen, om deze zonder enige gêne te vervangen door k's.

Op deze eigen eigenwijze wijze speelt Alkmaar niet alleen een spel met de spelling, maar tezelfdertijd ook zonder pr-bureau een revolutionaire rol in de annalen van de stadspromotie.

PS Eindelijk een dictee zonder przewalskipaard.