dinsdag 1 december 2015

Dictee dinsdag 01 dec 2015 (1): dictee Column Onderwijs [816]

Dictee - dictees [816]

Onderwijs

Onderwijs is een groot goed (en zelfs een bron van aanhoudende zorg van de regering)! Vooraf moet gemeld worden dat alle onderwijstypen (gymnasium, lts, hbs en leao) met een kleine letter geschreven worden. Ook is het nuttig vooraf te wijzen op het verschil tussen initiaalwoorden – met de letters, initialen, uitgesproken – als vwo, wat leidt tot vwo'er en vwo-leerling – net als pc, pc'loos en pc-tafel – en letterwoorden als vip die terugkomen als viptribune – wel Benelux-land, wegens de hoofdletter!

Nou, daar gaat ie, we zoeken eerst op *onderwijs* (354 trefwoorden, 143 voorbeeldzinnen en 1097 keer binnen lemma's (artikelen), dus dat zal wel volstaan): etc-onderwijs (onderwijs in eigen taal en cultuur, voor etnische minderheden), freinetonderwijs (vorm van bijzonder basisonderwijs waarbij het uitgangspunt is dat kinderen leren van ervaringen), leao-onderwijs (klinkerbotsing, maar leaoschool – letterwoord, immers niet [èhl-ee-aa-oo] (initiaalwoord) maar [lee-aa-oo] (letterwoord)!), leonardo-onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, mavo-onderwijs (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs) en mavoschool, oetc-onderwijs – wel initiaalwoord, uitgesproken als letters dus! – (onderwijs in eigen taal en cultuur t.b.v. etnische minderheden), havo-onderwijs en havoschool, mulo-onderwijs en muloschool [muu-loo], openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs, p.-c.-onderwijs, protestants-christelijk onderwijs, a&o (arbeid en organisatie (als studierichting), aso (BE algemeen secundair onderwijs (algemeen vormend voortgezet onderwijs)), aso-school, asbo (BE: aanvullend secundair beroepsonderwijs, na het bso = beroepssecundair onderwijs), atheneum (A en B), bavo (NL: basisvorming), bve (NL: beroepsonderwijs en volwasseneneducatie), c&m (NL: cultuur en maatschappij een van de vier profielen van het havo en vwo), e&m (NL: profiel economie en maatschappij), gymnasium (A en B, alfa en bèta), hbo-sph (NL: hoger beroepsonderwijs - sociaal­pedagogische hulpverlening), hobu (BE: hoger onderwijs buiten de universiteit), hogereburgerschool – hbs A en B, isk (NL: internationale schakelklas (onderwijs aan anderstalige instromers binnen het voortgezet onderwijs), lao (NL, historisch: lager agrarisch onderwijs), leaoschool en leao-onderwijs, lomschool (NL, historisch: school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (in 1998 met de mlk-scholen samengevoegd in het speciaal basisonderwijs het sbo = sbao), lyceum (middelbare school die de onderwijstypen gymnasium en hbs (na 1 augustus 1968 atheneum) omvatte; de splitsing vond na het eerste of tweede leerjaar plaats), mms (NL, historisch: middelbare meisjesschool (in 1968 samen met de hbs opgegaan in het havo en vwo), n&g (profiel natuur en gezondheid), pabo (NL: pedagogische academie voor het basisonderwijs (lerarenopleiding voor het basisonderwijs), roc (NL regionaal opleidings- of opleidingencentrum), vmbo-b (NL: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs – basisberoepsgerichte leerweg), wo-bachelor en hbo-bachelor. Nog twee profielen vergeten: m&o = management en organisatie en n&t = natuur en techniek. En nog veel meer: je bent nooit te oud om te leren!