dinsdag 1 mei 2018

Dictee dinsdag 01 mei 2018 (2): dictee Oefendictee (oud) 512 [1321]

Dictee - dictees [1321]

Ook oefendictee 512 mag er wel zijn. Reacties welkom.

Dictee 512 (DXII) Specialistendictee (12)

1. Gezocht op '*di': adi (aanvaardbare dagelijkse inname), a di (op wisselbrieven – van de dag der maand), amor habendi (hebzucht), amor sceleratus habendi (vuige hebzucht), animus injuriandi (opzet om te beledigen), animus nocendi (het oogmerk om schade te berokkenen), animus novandi (de wil om een schuldvernieuwing tot stand te brengen), animus possidendi (de wil van de bezitter om als eigenaar te worden aangemerkt), arbiter bibendi (feestleider), ars amandi (liefdeskunst), ars moriendi (de kunst van het sterven, met name als boektitel), bindi (rode stip op het voorhoofd van een hindoevrouw, die aangeeft dat zij getrouwd is), cacoëthes carpendi (vitzucht), cacoëthes loquendi (praatzucht), cacoëthes scribendi (kwaadaardige schrijfzucht), caput mundi (hoofdstad van de wereld, een benaming voor Rome), causa petendi (grondslag van de eis), cd-i (compact disc – interactive) en cedi (munt Ghana – GHS).

2. Verder: Burundi, consilium abeundi (raad om te vertrekken van universiteit), contemptus mundi (wereldverachting), di (dinsdag, ook: di.), dichloorazijnzuur etc., EDI (electronic data interchange), efendi (staatsdienaren in het Ottomaanse Rijk), fronde super viridi (op het frisse groen), fundamentum petendi (grondslag van de eis in het burgerlijk geding), fundi (antoniem: realo), furor loquendi (praatzucht, spreekwoede), furor scribendi (schrijfwoede), garibaldi(hoed), Hindi (daaruit 'pyjama'), impotentia coeundi (onvermogen tot het krijgen van een erectie), impotentia generandi (onvermogen tot het veroorzaken van bevruchting), in statu nascendi (in wording), jihadi's (jihadstrijders), judicium abeundi (toegang tot examens ontzegd), jus avocandi (bevoegdheid van een staat zijn in den vreemde wonende onderdanen op te roepen tot vervulling van dienstplicht enz.) en jus docendi (recht onderwijs te geven).

3. Ook: jus possidendi (eigendomsrecht), jus promovendi (recht doctortitels te verlenen), kadi (kantinedienst of alleensprekend islamitisch rechter, theologisch gevormd), keskedi (zwarte kapucijner) en keskedie (malle kwibus), le démon de midi (de nieuwe seksuele impuls die op middelbare leeftijd vaak optreedt), locus standi (erkende, rechtmatige positie), lumen mundi (licht der wereld, Erasmus), lux mundi (licht der wereld, Wessel Gansfort), Mahdi (Verlosser der moslims), midi (tussen mini en maxi), modus operandi (wijze waarop men iets behandelt), modus procedendi (procesorde), modus vivendi (manier van ermee leven), nandi (afbeelding van de heilige stier Nandi), urdi (eetbare zaden), onus probandi (bewijslast), een anita is een ordi meisje, samen met sjonnie, rationes decidendi (beslissende redenen), rationes dubitandi (redenen tot twijfel), salmagundi (zekere salade), spatium deliberandi (tijd om zich te beraden, ook: spatium deliberationis) en studiosus audiendi (ijverig in het luisteren).

4. Ten slotte nog: studium immane loquendi (geweldige drang om te praten), stupor mundi (bijnaam van keizer Frederik II), usus loquendi (spraakgebruik), vidi (ik heb het gezien), vis probandi (bewijskracht) en wadi (droge rivierbedding). Zij kreeg een mooie alliancering. Hij droeg allerlei blits en dronk iets fris. Een amfitryon [gulle gastheer] dankt zijn naam aan Amphitryon. Het AAP (assisterend academisch personeel) had een uitje. De vicaris-generaal en de vicekanselier prikten samen een vorkje. Het videgedeelte [open ruimte] was ruim bemeten. Vidés zijn kippenpasteitjes. Hij kreeg twee vierden van de taart [maar dus ook: twee vierde, de helft]. Ze waren beiden vierdezittenblijvers. De 4 taktmotor (viertaktmotor) stokte. Deze vikinghelm stamt niet uit de Vikingtijd. De vingerlange draad bleek zelfs twee (2) vingers lang te zijn. Veel dingen spelen zich tegenwoordig in de virtual reality (de cyberspace) af. De visser had een viscerale [ingewanden, vanbinnen] bloeding.

5. Zijn viskeuze beantwoording had niets met viscositeit [kleverigheid, stroperigheid] van doen. Zij heeft een vitamine B12-gebrek (VD; GB: B12). De kosten van de vleesfondues zouden de pan uit rijzen, de gespeelde muziek de pan uit swingen. Het vlijtigliesjeperk [plant] stond er perfect bij. Hij zou vlakaf weigeren, zo vlak bij het te behalen doel. Het io-vivatgezang was luid en duidelijk hoorbaar. Doen voetianen [GB: volgeling van de hoogleraar in de theologie G. Voetius (1589-1676) – bestrijder van Copernicus, Descartes en Spinoza, soms als schimpwoord] aan voetjevrijen? De vof ging figuurlijk kopje-onder. Een voluut (volute) is een krulvormige versiering. Wat is een voj-school [SR: voortgezet onderwijs voor jongeren]? Het volkstribunengezelschap bestond uit tribuneklanten.

6. Gezocht op '*fi': fi (internetadressen Finland), f.i. (fiat insertio, het worde ingelast), soefi [aanhanger soefisme], scifi [sciencefiction], hifi [high fidelity], het orakel van Delfi, lofi (low fidelity – met rommelig geluid), profi [professional], tofi (jichtknobbels), stufi (studiefinanciering) en spyfi (spy fiction). Hij is van geboorte Vissen. Bij deze
voodoo-economie [rituele magie Haïti] was er geen voogdijinstelling. Het voorbestaan, de pre-existentie, gaat ruim vooraf aan het voortbestaan, de postexistentie. We zitten in een voor-de-windperiode, dat is geen voor-de-gek-houderij. Nemen we vol- of halfpension? Gezocht op '*gi': GI (tweeletterige landcode Gibraltar), maggi [maggiplant = lavas], petinggi (dorpshoofd), secreta haec murmura vulgi (dat zachte gefluister van het volk), sarangi (soort van Voor-Indische viool), shilingi (munt Tanzania – TZS = Tanzaniaanse shilling - klopt dat laatste wel?), hongi (zwaargewapende vloot van prauwen), judogi (judopak), shogi (Japans schaakspel) en yogi (beoefenaar yoga).


7. In het zicht van de haven schipbreuk lijden, is navem in portu mergi (naufragium in portu facere). De corgi's vormen een bepaald hondenras. Het eenhedenstelsel van Giorgi [giorgistelsel] is de voorloper van het SI-stelsel [Système International d'Unités]. De karavaan gaat voorttrekken. Wij volgen een vos-cursus [SR: voortgezet onderwijs voor senioren]. Je moet in de voutenkamer [opkamer] zijn. Als u aller clown zal ik optreden. De postillon d'amour [normaal: liefdesbrieven] bezorgde de vrijbrief [carte blanche]. Bij
België-Nederland scoorde België uit een vrijschop en Nederland uit een vrije schop [free kick]. In het ene land was hij net vrijverklaard, of in het andere land werd hij al vogelvrij verklaard en daarna was hij dus een vogelvrijverklaarde. Het verder niet aangeduide jongmens bleek een vrouwmens te zijn. Heb jij echt vues [uitspraak: vuus] op haar? Zij was het vunst [moreel verdorven] van het stel. De VVV (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer) heeft VVV-kantoren. In een erotheek [pornotheek] koopt een erotomaan erotica [erotische artikelen]. Tulipomanie (tulpomanie): dat is gek van (op) tulpen (of de toenmalige tulpenhandel)!


8. De quetzal (munteenheid Guatemala) wordt aangeduid met GTQ. Assonantie is halfrijm, assaisonneren iets anders [kruiden]. De diva [gevierde zangeres] zong een ariëtte, een arietta [kleine aria]. Hij blonk uit in aritmetica [rekenkunde]. De bevalling zou à terme [zoals uitgerekend] plaatsvinden, daarom kon hij het concert met muziek a tempo [in de rechte of aangegeven tijdmaat] rustig bijwonen. We zullen pas à tête reposée [bedaard, rustig] overleggen en besluiten. Geef de aftersun, de après-soleil, even aan, wil je. Gezocht op '*hi': hi, hihi, is me dat lachen, spahi (naam van de leden van een Arabische inlandse cavalerie in Franse krijgsdienst), abachi (witte lichte houtsoort uit
West-Afrika)
, shakuhachi (traditionele lange Japanse bamboefluit), mariachi (Mexicaanse straatmuzikant), gnocchi [tussengerecht, uitspraak: njokkie, gnokkie], tai chi en tai-chiën [Chinese bewegingsleer], een chichi [bekakt] madam, deze oen is archidom, tamagotchi (computerspelletje), sandhi (gelijkwording van eind- en beginklank), nashi (appelvormige peer), washi (Japans papier) en maharishi (wijze, grote ziener).


9. Ze namen afscheid: auf Wiedersehen. Karoshi is overlijden als gevolg van te hard werken. Een kadushi is een grote zuilcactus. Een sushi is een rijstballetje. Met Krethi en Plethi worden Jan Rap en z'n maat aangeduid. Spemque metumque inter dubii is zweven tussen hoop en vrees. Ratione officii (afkorting: r.o.) is ambtshalve. De ASCII [American Standard Code for Information Interchange] is een verzameling van computercodes. De dii minores zijn de lagere goden. Het jus suffragii is het stemrecht (denk aan de suffragettes). Het gebeurde ad modum Minellii, op de wijze van Minellius [vertaald of geannoteerd]. Dit stamt van Vaticanum II. Zoek op wat met 'de stercore Ennii' bedoeld wordt [uit de mesthoop van Ennius: uit een massa minderwaardig werk zijn nog enkele waardevolle dichtregels opgediept]. De vinculum matrimonii is de huwelijksband. Van de huwelijksband (gescheiden) is a vinculo matrimonii. De Tweede Wereldoorlog (WO II) duurde vijf jaar. Dat is een petitio principii: dat is juist de vraag [en niet het antwoord]. Arcana imperii zijn staatsgeheimen. De pax imperii is de rijksvrede, de landsvrede.

10. Wat sub sigillo silentii geschiedt, gebeurt onder het zegel van de stilzwijgendheid. Het principium exclusi tertii is het beginsel van de uitgesloten derde (mogelijkheid). Het pactum in favorem tertii is een overeenkomst ten gunste van een derde. Het LAKS (Landelijk Aktiekomitee Scholieren) bestaat al geruime tijd. Fohi of Fo is de Chinese naam voor Boeddha. Het juiste aantal is anderhalf miljoen anderhalfduizend. De wijsbegeerte (ancilla theologiae) is de dienstmaagd van de godgeleerdheid. Dicteejuweeltjes: 'darbyst' (lid vergadering van gelovigen) en 'fenocryst' (petrografie: voorkristal).